Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

    47.- GƯƠNG HY SINH BẤT DIỆT

VĂN tự ngũ châu nhứt bổn nguyên,

TUYÊN tùy xứ xứ tạo vần riêng,

KHỔNG môn thâu thập tam thiên đệ,

THÁNH bệ đề danh thất nhị hiền;

HƯNG thạnh nhứt thời ghi sử tạc,

NHO tông vạn kiếp măi lưu truyền,

GIÁO dân dĩ đức vi căn-bản,

CHỦ trị tư tâm dứt năo phiền.

* * *

Châu du lục quốc bởi thương đời,

Mấy chục năm trường trăi khắp nơi,

Khi Sở, lúc Tần, Khuôn, Tấn, Vệ,

Trở về nước Lỗ đă già rồi;

Quyết đem giáo-lư gieo cùng khắp,

Tài thiếu mạng kia bất đắc thời,

Dạy học, soạn kinh, cùng viết sách,

Lưu truyền hậu thế phận làm người.

* * *

Nho-Giáo là nền triết-lư minh,

Tinh-hoa đạo-đức dạy nhân-sinh,

Xuân-Thu một bộ phê b́nh rơ,

Lễ-Nhạc, Thi-Thơ, chép Ngũ-Kinh;

Một kiếp hy-sinh tṛn sứ-mạng,

Hai ngàn năm lẽ vẫn c̣n in,

Hạ-nguơn Tam-Giáo qui-nguyên bổn,

Chỉnh đốn thuần-phong mới thái-b́nh.

 

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh