Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

46.- SỰ NGHIỆP VẬT CHẤT VÀ SỰ NGHIỆP TINH THẦN

             Nầy chư hiền nam nữ! Đây Lăo giảng giải cho chư hiền rơ sự nghiệp vật-chất cùng sự nghiệp tinh-thần để cho người tu học nhận định rơ ràng mà tinh-tấn trên đường lập nghiệp.

            Ḱa những vị Vương Đế từ ngàn xưa như là Thành-Cát Tư-Hăn, Hốt-Tất-Liệt, Nă-Phá-Luân, hỏi vậy trên sự nghiệp vật chất giang-san vương đế c̣n tồn tại nối truyền dấu tích đến ngày nay không?

            Đó là sự nghiệp vật-chất hữu h́nh phải hữu hoại.

            Trên trần nầy không có sự chi mà bền bỉ cả, dù núi Tu-Di hay Hy-Mă Lạp-Sơn cũng không thế tồn tại măi măi trong trần gian được. Chí đến trên bầu trời man mác kia, những tinh cầu nhựt nguyệt mà chư hiền thấy đó cũng là những vật hữu h́nh, cũng phải tan ră có ngày. Chính như quả địa-cầu 68 nầy cũng thế, phải chịu luật biến dịch mà tan ră đi.

            C̣n sự nghiệp tinh-thần của các nhà giáo-chủ truyền Đạo như Đức Thích-Ca, Lăo-Tử, Khổng-Tử, Jésus, Pytagore trải qua trên hai ngàn năm, nhưng sự nghiệp cũng vẫn c̣n lưu truyền đến ngày nay. Chư hiền có nhận định chưa? Bởi thế, danh lợi, vật chất, xác thân cũng phải hư hoại, tan ră, chỉ có phần linh hồn, phước đức mới tồn tại măi măi mà thôi.

            Biết được lẽ hư thiệt, chơn giả, th́ người tu-sĩ đă là bực giác-ngộ rồi, rán mà tinh tấn siêng-năng trên đường đạo-đức măi măi, đến ngày thành công viên măn, không nên thối chí ngă ḷng, khó thành nên Đạo.

LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh