Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

45.- HY SINH GƯƠNG MẪU

       Nước Thiên-Đàng trọn lành hưởng phước,

       Miền hạ-giới trần-trược bất an,

              V́ chưng tội lỗi dẫy tràn,

Nên nay nhân-loại phải mang quả này.

       Ta vưng mạng lịnh Thầy Trời dạy,

       Lễ sinh-nhựt nhắc lại phận Ta,

              Tại sao Ta chịu chết mà,

V́ thương nhân-loại Chúa Cha công b́nh.

       Dụng con một hy-sinh xuống thế,

       Chuộc tội chung toàn thể nhân-loài,

              Thân Ta bao quản đắng cay,

Máu hồng chuộc tội cứu rày nhơn-sanh.

       Thập-tự-giá thân đành chịu đóng,

       Ta chết v́ sự sống loài người,

              Chết v́ công nghĩa trên đời,

Chết v́ sứ-mạng Cha Trời phú giao.

       Ta chịu đổ máu đào chuộc tội,

       Cho nhân-loài tự hối ăn-năn,

              Hồi tâm hướng thiện qui căn,

Trở về Đạo chánh hóa-hoằng nhơn tâm.

       Đến một ngàn chín trăm sáu chục, (1960)

       Trong Thánh-Kinh di-chúc của Ta,

              Trong hai ngàn năm đó là,

Hạ-nguơn tận thế Cha Ta lâm trần.

       Cha Ta vốn chơn-thần Thượng-Đế,

       Cha Ta là Chúa-Tể càn-khôn,

              Cha Ta là Đấng Chí-Tôn,

Là Đại-Từ-Phụ bảo tồn nhơn-sanh.

       Đức Chúa Trời tá danh cứu thế,

       Danh Cao-Đài Ngọc-Đế kỳ ba,

              Việt-Nam hạnh ngộ Đạo nhà,

Hoàn cầu vạn quốc nh́n Cha là Thầy.

       Chư môn-đồ từ đây hữu hạnh,

       Gặp chơn-truyền Đạo chánh rán tu,

              Cho qua những cảnh mịt-mù,

Trở đời Thánh-Đức ngao-du an nhàn.

       Các môn-đồ lo toan bổn phận,

       Sự tu hành tinh-tấn là nên,

              Một ḷng, một dạ cho bền,

Lướt qua những cảnh bấp-bênh khổ sầu.

       Rồi mới được đáo đầu trở lại,

       Cảnh thanh-b́nh tái tạo Thượng-nguơn,

              Ta đây đă rơ nguồn cơn,

Chỉ tường môn-đệ, chớ sờn tâm trung.

       Lo Đại-Đạo tương phùng tất cả,

       Đại gia-đ́nh nay đă lập thành,

              Nhận nh́n tất cả nhơn-sanh,

Đều con của Đấng Cha-Lành Chí-Tôn.

       Không c̣n phân dại khôn, sắc tóc,

       Không rẽ chia Nam, Bắc, Tây, Đông,

              Khác nhau nhưng cũng máu hồng,

Hiểu tường lư Đạo, cảm thông tâm t́nh.

       Buổi mạt kiếp nhân-sinh tĩnh ngộ,

       Đời cuối cùng bảo hộ cùng nhau,

              Trên đường đạo-đức dồi dào,

Cho ra vẻ Đạo một màu thuần lương.

       Lễ sinh-nhựt bốn phương hưởng ứng,

       Môn-đồ Ta xây dựng Thánh nền,

              Từ xưa đặng rạng tuổi tên,

Đức-tin vững chắc, Ơn-Trên chứng ḷng.

       Bầy chiên lành hiệp đồng nhau lại,

       Đàn nhạn trắng cả thảy qui về,

              Chung cùng lănh lịnh Thầy phê,

Giáo dân vi thiện qui về bản căn.

       Ta chứng ḷng đạo-hằng nam nữ,

       Lễ sinh-nhựt vẹn giữ hành tṛn,

              Một ḷng tin tưởng sắt son,

Điển lành Ta bố tâm hồn an vui.

       Chư môn-đồ rơ mùi Đại-Đạo,

       Ngày cận đây tôn-giáo hiệp qui,

              Mới tường Đại-Đạo Tam-Kỳ,

Năm giềng, ba mối cũng qui một Thầy.

       Ngày chuyển-hóa hiệp vầy nhau lại,

       Hội Long-Hoa cả thảy mới tường,

              Rơ ràng Ngọc-Đế t́nh thương,

Cha Trời bác-ái lập trường cứu dân.

       Chư môn-đồ ân-cần đường Đạo,

       Hạnh đức tṛn hoài bảo thanh danh,

              Trên đường tu niệm trọn lành,

Tương lai ảnh hưởng nhơn-sanh an nhàn.

       Cuộc đời c̣n đa-đoan khổ-hải,

       Rán tận tâm hăng hái đường tu,

              Chơn-truyền hành đúng thiện từ,

Mới là kết quả ngh́n thu muôn đời.

 

GIA-TÔ GIÁO-CHỦ JÉSUS CHRIST

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh