Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

44.- ĐẠO LƯ ĐẠI ĐỒNG

DA tóc khác, nhưng một máu hồng,

nhiều màu sắc, vẫn tâm đồng,

GIÁO điều bác-ái hy-sinh trọn,

CHỦ nghĩa vị-tha phải kỷ-vong;

THÁNH-Đức Thượng-Nguơn nay tái tạo,

ĐẠO Trời cứu thế buổi nguy vong,

ÂU, Phi, Mỹ, Úc liên cùng Á,

CHÂU bộ nơi nào cũng rối ḷng.

       Hôm nay là ngày lễ sanh-nhựt của Ta cách đây một ngàn chín trăm năm mươi chín năm (1959), khắp hoàn cầu môn-đồ đều hưởng ứng ngày lễ nầy rất long-trọng.

       Ta chứng ḷng thành kỉnh của tất cả nhân loại. Trong buổi hạ-nguơn mạt kiếp tận thế lập đời nầy, ai biết hồi tâm tỉnh ngộ, tṛn đức tin với Đấng Cha Trời, hành tṛn nhiệm vụ cứu nhơn độ thế, toàn thiện, toàn mỹ th́ ngày đại-đồng phán-đoán tại thế gian nầy tức là ngày Đại-Hội Long-Hoa công thưởng, tội trừng; mỗi mỗi phần tử nhân loài đều quỳ trước án để lănh tội hay phước do Đức Cha Trời cùng trong Tam-Giáo định đoạt phân minh đúng lẽ công b́nh.

       Ta rất mừng trên thế-giới hiện giờ môn đồ Ta rất đông, nhưng chỉ giữ Đạo phần nhiều, c̣n hành Đạo th́ rất ít. Ta vui thấy nước Việt-Nam hữu hạnh được ngộ Đạo của Đức Chúa Trời tá danh kỳ ba là Cao-Đài cứu thế, Đại-Đạo phô truyền khắp cả ngũ châu vạn quốc.

       Tuy hiện giờ chơn-truyền c̣n trong ṿng đất nước, nhưng ngày kế cận đây sẽ lan tràn ảnh-hưởng đến toàn cầu, chừng ấy mới rơ thấy Đạo Trời là quư.

       Ta rất mừng cho các môn-đồ Ta trên hoàn cầu, ngày nay tinh-thần đạo-đức tiến đến chỗ duy nhứt, không c̣n câu-nệ về phần h́nh-thức, giáo-điều của mỗi tôn-giáo nữa; biết tầm hiểu được chỗ chơn-lư duy-nhứt là tôn-giáo nào cũng có vị Giáo-Chủ lănh sứ mạng nơi Đức Chúa Trời xuống thế trần tùy địa-phương, hoàn-cảnh, tŕnh-độ thích hợp dân tâm mà mở Đạo trong những thời kỳ.

       Đến nay buổi hạ-nguơn mạt-kiếp mà trước kia lời tiên-tri của Ta gọi là tận-thế, th́ nay chư môn-đồ ai là người hữu Đạo dù trong tôn-giáo nào cũng nh́n nhận đời đă đến cuộc giáp mối tuần huờn nên Đức Cha Trời chính ḿnh Ngài xuống trần bằng điển quang lập Đại-Đạo kỳ ba chơn truyền tại nước Việt-Nam.

       Rất hân hạnh, rất hữu phước thay cho dân-tộc Việt-Nam v́ c̣n giữ được bản căn từ thiện, nên buổi cuối cùng mới ngộ được chơn-truyền của Đại-Đạo.

       Ta rất mừng thấy tinh-thần của người Đạo Cao-Đài rất chung hiệp tất cả. Điều ấy rất quư và tiến triển hơn hết.

Tinh-thần Đại-Đạo Việt-Nam nầy,

Tiến-triển rất cao hiệp với Thầy,

Ta chứng ḷng thành tin-tưởng ấy,

Trong ngày sinh-nhựt được sum-vầy.

GIA-TÔ GIÁO-CHỦ JÉSUS CHRIST

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh