Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

43.- KHUYẾN ĐẠO

THÁNH Kinh c̣n tạc lư tiên-tri,

PHÊ rơ đại-đồng phán đoán th́,

chuyển nhân-loài quỳ trước án,

BÁO đền tội phước tại hành vi;

ĐÀN Thiên chờ rước người lương-thiện,

CHÚA quỉ chực chờ kẻ ác qui,

LAI đáo báo tin nam nữ rơ,

LÂM trần Đức Chúa ngự đàn ni.

       Thánh đắc lịnh Giáo-Chủ báo tin cho hay có Chúa Jésus giáng lâm đàn nội. Vậy Thánh có đôi lời khuyến Đạo.

       Như các Thánh Tông-Đồ là Thánh dĩ-văng, c̣n chư đệ muội đây là Thánh hiện tại trong thời kỳ mở Đạo của Đức Chúa-Trời. Vậy rán cố gắng lo tṛn nhiệm-vụ phẩm Thánh tại trần rồi sau cũng đắc vị phần vô-vi, ảnh-hưởng trọn vẹn nơi thế-trần cùng Tiên-cảnh đó.

Bực Thánh khi xưa cũng lập công,

Hiện giờ các Thánh rán tṛn xong,

Vai tuồng lănh-đạo Trời giao phó,

Cho đúng phận hành chức-sắc phong.

          THÁNH PHÊ-RÔ (SAINT PIERRE)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh