Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

42.- CHỚ QUÊN BẢN THÂN

               Thuở sanh tiền, một hôm Thánh-Sư đến chầu vua Ai-Công. Vua Ai-Công hỏi rằng: "Quả-nhân có nghe chuyện một người kia có tánh hay quên, đến lúc dọn nhà bỏ quên vợ, có thật vậy chăng?"

            Thánh-Sư tâu rằng: "Có. Nhưng người ấy không mấy tệ v́ sự quên đó. C̣n có người tệ hơn nữa là quên cả bản thân ḿnh".

            Vua Ai-Công hỏi: "Làm sao quên cả bản thân được?"

            Thánh-Sư tâu rằng: "Ngày xưa, vua Kiệt nhà Hạ, giàu sang bốn biển, làm đến bực Thiên-Tử mà chỉ v́ lơ-lăng bổn-phận bảo tồn cơ-đồ, cứ say mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, đến nỗi sau bị Thành-Thang giết mất. Có phải là quên cả bản thân chăng?" - Đó là sự đời!

            Về lư đạo-đức, Đức Chí-Tôn có dạy rằng: "Lập một nước c̣n dễ hơn Thầy lập Đại-Đạo kỳ ba nầy". V́ rằng Thầy mở Đạo kỳ ba nầy chỉ dùng huyền diệu cơ bút chọn nhơn-sanh, giao phận-sự thế Thiên hành hóa. V́ nhơn-sanh tức là Thầy đó vậy!

            Nếu chư môn-đệ mà quên hẳn sứ-mạng thiêng-liêng giao phó, th́ tức nhiên là chư môn-đệ cũng quên hẳn bản thân đạo-đức thuần-túy của Thầy chọn lựa để giao trọng trách ấy.

            V́ thương chư môn-đệ, Thánh-Sư mới nhắc lại sự tích nầy. Chư môn-đệ thật đáng trang hy sinh v́ Thầy, v́ Đạo, v́ nhơn-sanh mới phế bỏ cuộc đời danh lợi, hạnh phúc cá-nhơn, nhập môn theo Thầy học Đạo, giữ luật điều căn bản, giữ phận sự thiêng liêng, khép ḿnh vào khuôn khổ Đạo. Điều đó chứng tỏ ḷng tâm Đạo của chư môn-đệ nam nữ đó. Nhưng không tuyệt-đối được, bởi c̣n đa số chức-sắc đến tín-đồ nam nữ chưa được hoàn toàn đạo-đức thuần-túy, nên Thánh-Sư nhắc nhở khuyến khích từ chức sắc đến tín-đồ hữu trách trong nền Đại-Đạo.

            Nếu không coi thân ḿnh là hữu dụng của Đức Chí-Tôn, không coi nhiệm vụ thiêng-liêng là quan-trọng th́ có khác nào như thân của vua Kiệt kia vậy. Hễ quên thân th́ thân phải mất, thân mất th́ phần thiêng-liêng đâu c̣n đó chư môn-đồ!!!

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh