Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

40.- CHƯỞNG ĐỨC

               Thầy đă cạn bày lư Đạo với câu: "Mỗi con như ngọn đèn mồi". Bởi con người giữ Đạo như cái đèn, mà đèn kia muốn cho sáng tỏ lên, tức nhiên phải nhờ dầu, dầu ấy là đức vậy!

            Đức ấy do đâu mà có? - Phải chăng là ở nơi công-quả, công-phu của chư hiền tạo ra chăng?

            Hiểu được rồi, rán cần phát triển cho rộng lớn mới có thể che-chở thân hồn trong buổi đời mạt-kiếp tiêu vong. Đức bao trùm tất cả.

            Đức của Trời, đức của Phật th́ che-chở muôn loài vạn vật được sống c̣n, th́ con người cũng cần phải lập đức để che thân được yên-ổn trọn lành để trở về ngôi vị. Lại có câu: "Tích âm-đức minh-minh chi trung, dĩ vi tử-tôn trường cửu chi kế".

            Muốn cho đức được sáng tỏ th́ ḷng tâm Đạo rán trau-giồi, tánh-hạnh rán sửa đương. Đức ấy tự nơi thân tâm con người tạo ra mới có, chớ không ai cho được.

            Trong cảnh đời hỗn-độn này, nếu người thiếu đức, không thế nào được yên ổn trọn lành. Bởi lẽ ấy, phải trọn tin rằng: đức tuy là vô-vi, nhưng bảo-tồn tất cả những sự nguy biến, từ họa đổi ra phước, từ chỗ tử được huờn sanh.

            Về phần Đạo, người tu không lập đức th́ chẳng khác nào sắm đèn mà không có dầu, th́ làm sao sáng tỏ trong đêm tăm-tối để soi rọi cho người đi trên con đường chánh đáng, thẳng ngay, mới khỏi sa hầm, sụp hố, gai chông, bẫy rập.

            Vậy phải rán mà tạo đức, lấy công lập đức, lấy của đổi đức, lấy tâm trí, sức lực tạo nên đức.

Đức lành che chở lúc nguy tai,

Đức lớn hưởng an buổi hậu lai,

Đức cả cảm thông người kính phục,

Đức lành hóa độ kẻ lầm sai.

Đức âm nhờ bởi công tu luyện,

Đức tánh do nơi sự thẳng ngay,

Đức hiệp Đạo-mầu nêu sáng tỏ,

Đức nhiều ảnh hưởng được bền dai.

LƯ ĐẠI-TIÊN-TRƯỞNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh