Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

39.- QUYẾT MỘT ĐƯỜNG

             Các chi-phái trong Đại-Đạo của Thầy chẳng khác nào các con đường đi lên đảnh núi, dù đường nào cứ cố gắng đi là sẽ tới chót núi ngay. Chỉ có những kẻ dục vọng, nghe đường này dễ, đường kia tắt, đường nọ mau, rồi cứ ở chân núi chạy qua nẻo này, ngơ nọ.

            Những bậc bền chí nhẫn-nại, trung-kiên, chân-thành, bền-bỉ bước măi th́ đến nơi đến chốn ngay.

Lăo đă biện-minh giáo-lư rành,

Nữ nam chức-sắc rán lo hành,

Kịp kỳ Đạo chuyển Long-Hoa hội,

Cứu-cánh nhân-loài dứt cạnh tranh.

Đạo-đức là đường cơ giải khổ,

Người tu chí quyết trọn tâm lành,

Sẽ thành ngôi vị trên đường Đạo,

Hưởng phước trường miên chốn cảnh thanh.

LƯ-THÁI-BẠCH

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh