Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

38.- ANH HÙNG ĐẠO ĐỨC

         Anh hùng đạo-đức ăn tương,

Anh hùng đạo-đức khinh thường lợi danh.

         Anh hùng đạo-đức hy-sinh,

Anh hùng đạo-đức quên ḿnh lo chung.

         Người tu chánh-nghĩa anh hùng,

Mới là quân-tử thủy-chung đạo người.

         Làm tṛn phận sự cứu đời,

Hy-sinh lo Đạo đáng người thế-gian.

         Làm trang hướng-đạo hoàn toàn,

Là phần chức-sắc cần toan thực hành.

         Đủ đầy điều kiện hy-sinh,

Chẳng màng danh lợi, quên ḿnh để lo.

         Như vầy mới đáng làm tṛ,

Cứu đời qua khỏi bảo to đến cùng.

         Như vầy mới thật anh hùng,

Vui mùi đạo-đức lo chung nhân-loài.

         Nữ nam phận sự hằng ngày,

Lo tṛn trọng trách mới rày thành công.

         Giờ nay Lăo Lư ân hồng,

Ban ân nam nữ tṛn xong vai tuồng.

         Khép vào luật Đạo in khuôn,

Hành tṛn trọng trách vai tuồng thế Thiên.

THÁI-BẠCH KIM-TINH LƯ ĐẠI-TIÊN-TRƯỞNG

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh