Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

37.- THẲNG TIẾN

Tứ hải, năm châu vốn một nhà,

Thầy truyền giáo-lư độ kỳ ba,

Hai ngàn năm mở Cao-Đài Giáo,

Muôn thuở xá ân vạn chủng ḥa;

Nẽo đến Ngọc-Kinh c̣n thăm-thẳm,

Đường về Diêu-Điện lắm yêu tà,

Nữ nam bước tiến ngày Long-Hội,

Chớ trễ đường tu phải lụy xa.

TRƯỜNG-CANH THÁI-BẠCH

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh