Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

35.- ĐẠI CHÍ

            Người tu trong Đại-Đạo phải có một đại chí, phải có một ḷng đại-độ bao dung th́ mới thành công đắc quả trên đường Đạo.

            V́ người tu học đă bước lên nấc thang tiến hóa có thể đi đến tột bực gọi là "siêu nhân loại", th́ người có chí ấy đâu phải thấp hèn nhỏ-nhen, phải có một tấm ḷng quăng-đại mới dám hy-sinh cả thân tâm, gia đ́nh, sự nghiệp vật-chất dưới thế gian này để tu tạo sự nghiệp tinh-thần thiêng-liêng nơi thượng-giới, để ảnh-hưởng trường-tồn bất diệt; chớ những điều danh lợi dưới thế-trần này đều mộng-ảo như phù-vân, như sương đeo ngọn cỏ. V́ có câu: "Phú quư như môn tiền tuyết, ân-t́nh như thảo thượng sương", chỉ có đạo-đức là lẽ thật mà thôi.

            Bởi vậy, từ cổ chí kim, biết bao những bực hiền-triết, thánh-nhân, kẻ th́ ẩn-sĩ nơi lâm sơn cùng cốc, c̣n người th́ vui thú nơi chốn điền viên, lấy trời đất làm nhà, lấy non sông làm thê tử, lấy nhân loại làm sự-nghiệp, vui thú cờ Tiên rượu Thánh, tâm hồn bao la man-mác trên cơi hư-không, coi quả địa-cầu này c̣n chật hẹp.

            Người có đại chí như thế mới đạt thành sở nguyện trên đường đạo-đức.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh