Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

34.- ĐẠO LÀ THUYỀN BƠI NGƯỢC NƯỚC

               Ở trường đời biết bao nhiêu điều hắc ám, thế cho nên Thầy hóa-hoằng ngọn đuốc từ-quang. Đạo là chiếc thuyền bơi ngược nước, đời ví như cá lội xuôi ḍng.

            Nếu Đạo là chiếc thuyền xuôi nước th́ cần chi sự chống chèo. Bởi Đạo là chiếc thuyền ngược nước, nếu bơi uể-oải th́ ngưng tạm lại, lấy chi mănh lực để tiến măi đến thành tựu. C̣n sự đời như cá lội ḍng sông, mà cũng có khi lội ngược ḍng, và nếu bơi xuôi theo ḍng th́ bị lưới giăng, câu nhử.

            Ví như suối kia tuy một ḍng nhưng chia ra nhiều rạch nhỏ, rạch th́ chảy vào cánh đồng lầy-lội, nước không thế dùng được; c̣n cánh đồng kia khô ráo, nước trong veo.

            Đời cũng thế, kẻ th́ đi theo con đường đạo-đức chơn-chánh, c̣n kẻ th́ chỉ nhắm hướng bước bương đi một cách mù quáng. Nên Thầy dùng huyền-năng diệu-bút mà nói lên thảm khổ của đời hầu đánh thức tâm trạng của con người đang mê-muội giấc hè trưa.

TÂY-VƯƠNG THÁNH-MẪU

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh