Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

33.- TU TINH TẤN

       Quyết chí tu cần âu tinh-tấn,

       Hằng ngày lo cố-gắng giồi-trau,

              Tánh tâm cho được sáng làu,

Nên trang đạo-đức một màu thuần-lương.

       Người quân-tử lập trường cho vững,

       Bực trượng-phu hưởng ứng thiêng-liêng,

              Rơ tường cơ Đạo diệu-huyền,

Rơ tường thế-sự kim-tiền chẳng lâu.

       Biết lư Đạo ḷng âu tin tưởng,

       Rán thực-hành ảnh-hưởng tương-lai,

              Nên trang hiền-triết râu mày,

Nên trang đạo-đức Cao-Đài kỳ ba.

       Hữu duyên gặp Đạo nhà khai mở,

       Nắm mối giềng phổ-độ năm châu,

              Đáng trang đạo-đức buổi đầu,

Là trang hướng-đạo năm châu d́u đường.

       Xem kim cổ rơ tường sự tích,

       Bực hiền-nhân ẩn-tích mai danh,

              Để lo tu-luyện Đạo lành,

Để lo tu chỉnh thân sanh hoàn toàn.

       Kiếp làm người cần toan đạo-đức,

       Chớ mê đời chẳng thật chi đâu,

              Lợi danh ân-ái cơ-cầu,

Những điều khốn-khổ thảm-sầu chớ mang.

       Người trí-thức lo toan đường Đạo,

       Kẻ hiểu đời rán tạo nền nhân,

              Vững-vàng hai chữ tinh-thần,

Trau-giồi đạo-hạnh thân tâm trọn lành.

       Mới rạng-rỡ nên danh tại thế,

       Đáng nên người phổ-tế nhân-loài,

              Hạ-nguơn nay đă đến ngày,

Tiêu vong nạn khổ ách-tai dập dồn.

       Chỉ cơ Đạo bảo tồn sự sống,

       Đạo ấy là dù lộng che thân,

              Người không đạo-đức ở trần,

Gặp cơn nắng lửa khó phần chở che.

       Biết lo xa kiêng dè tai khổ,

       Được an toàn đến chỗ thanh-b́nh,

              Rán mà ǵn giữ đức tin,

Có Trời, có Phật cứu ḿnh buổi nguy.

       Nhưng phải rán tu-tŕ trọn phận,

       Hạnh-đức cao tinh-tấn đường tu,

              Mới là thoát khỏi ngục tù,

Qua cơn đen tối mịt-mù gió giông.

       Nay Thánh-Sư ân hồng ban bố,

       Cho nữ nam tŕnh độ tiến lên,

              Tâm linh giữ vững chí bền,

Lo tṛn trách nhiệm Ơn-Trên ban truyền.

       Th́ sẽ được thiêng-liêng hộ-hựu,

       Được an toàn cảnh khổ đến nơi,

              Nữ nam ghi dạ chạm lời,

Ngày đêm tinh-tấn Đạo-Trời thành nên.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh