Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

32.- TU KỶ ĐỘ NHƠN

       Đây Thánh-Sư giờ lành hạ điển,

       Đem đôi lời khuyến thiện nhơn-sanh,

              Bước tu luật-lệ lo hành,

Kềm tâm đừng có ham danh lợi trần.

       Tu là lo giữ phần đạo-đức,

       Tu gióng chuông tĩnh thức kịp kỳ,

              Giữ theo Ngũ-giới điều-qui,

Tân-Luật hành đặng thống-qui mấy hồi.

       Nếu chểnh-mảng khó rồi việc Đạo,

       Luật không hành, khó bảo người hành,

              Đạo không trục lợi cầu danh,

Đạo lo tu kỷ tạo thành vị ngôi.

       Tu không phải để ngồi mà ngó,

       Không cứu người khó rơ việc tu,

              Tu là giữ lấy thuyền-từ,

Đưa qua biển khổ phá mù thế-gian.

       Sóng văn-minh bủa tràn khắp chốn,

       Người muội-mê tâm xốn héo-xào,

              Nào đâu thấu đặng Đạo cao,

Chỉ lo danh lợi, không trau tinh-thần.

       Việc đạo-đức không cần luật lệ,

       Ắt phải là chểnh-trệ thời gian,

              Muốn sao cho được hoàn toàn,

Th́ lo phục thiện, giữ an chánh-truyền.

       Hành cho đúng cơ Thiên dĩ định,

       Hằng lo trau tâm tính thiện lương,

              Mới là trọn vẹn yêu thương,

Thương t́nh đồng-loại trên trường đấu tranh.

       Đạo không phải tranh danh, đoạt lợi,

       Đạo cũng không chờ đợi một ai,

              Đúng theo luật định của Thầy,

Không c̣n chểnh-mảng với rày phút giây.

       Chư môn-đệ hiệp vầy với bạn,

       Th́ mới là tường hăn mầu-vi,

              Biết rằng bổn phận tu tŕ,

Nhưng phải ḥa-ái kết th́ liên-hoan.

       Nh́n lại xem dinh-hoàn hồ-điệp,

       Nếu mến ham thiêm-thiếp tâm hồn,

              Khó mong sau được trường tồn,

Khuyên chư môn-đệ, khá ôn việc hành.

       Đời có nói, có hành, có sái,

       Không sửa đoan ắt phải lầm hoài,

              Th́ dù việc nhỏ mảy-mai,

Cũng không thành đặng, huống rày lớn lao.

       Hăy nhận định trước sau cho vẹn,

       Tu là lo vun-vén cội nguồn,

              Tu không tự bước luông-tuồng,

Tu cần khép chặt theo khuôn Đạo-Trời.

       Thầy mở Đạo nơi nơi có đủ,

       Để độ người bỏ vụ lợi danh,

              Trau-tria đạo-đức tâm lành,

Phá tan xiềng-xích, nhiệt thành lo tu.

       Nhiều môn-đệ chỉ tu dục-vọng,

       Nên sự hành chẳng trọn chơn-tâm,

              Măi lo lộn-lạo phàm tâm,

Nên t́nh đoàn-thể, khó tầm viễn phương.

       Tu cần phải bước đường cho trọn,

       Tu không phải việc mọn nghe à!

              Sớm hôm cần phải dung-ḥa,

Mới là vẹn giới-luật mà người tu.

       Tu cần phải vô-tư đạo-đức,

       Đem lời thiện giảng dứt với người,

              Chỉ rành những việc khổ đời,

Phân minh lư Đạo để người tĩnh tu.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh