Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

31.- THƯƠNG YÊU

Thương là tánh Phật với ḷng Trời,

Thương rộng tràn-trề, chẳng giựt vơi,

Thương cả vạn-linh ṿng lục chuyển,

Thương toàn sanh-chúng khắp năm nơi.

Thương đời nên mới khuyên răn măi,

Thương Đạo ngày đêm dạy cạn lời,

Thương trọn t́nh thương: thương của Mẹ,

Thương c̣n khi ghét, ấy là đời.

* * *

       Bài thương-yêu các con đă học,

       Học phải hành, chí dốc cho y,

              Đây lời Mẹ dạy gắng ghi,

Đồng chung một Mẹ Diêu-Tŕ đây con.

       Mẹ thương con héo-von dạ ngọc,

       Mẹ nh́n con than khóc với con,

              Dạy con phải rán hành tṛn,

Thương-yêu ḥa-thuận là con hiếu hiền.

       Thương trước phải kết liên em chị,

       Thương cần nên hiệp ư đồng tâm,

              Thương nhau xóa hết lỗi-lầm,

T́nh thương chơn-thật, chớ thầm oán nhau.

       Thương đem lại một màu chơn-chánh,

       Thương giúp người trong cảnh long-đong,

              Thương nhau chia gánh, sớt gồng,

Khuyên-lơn giúp đỡ, chớ ḥng đơn-sai.

       Thương dẫn-dắt đường ngay lẽ phải,

       Thương d́u nhau trở lại chánh tâm,

              Đừng cho lạc lối sai-lầm,

T́nh thương phai lợt, bao năm đặng thành.

       Thương rộng xét, suy rành từ lư,

       Nghĩa Ai-Đào chung-thủy con ôi!

              Đồng tâm một Đấng Cha-Trời,

Rẽ chia phân tách con ôi! bao đành!

       Mất t́nh thương phải sanh chỗ giả,

       Giả cam đành rời ră đó con!

              Nh́n con dạ Mẹ bồi-hồi,

Ba mươi Thu lẽ chưa tṛn chữ thương.

       Trẻ tri năng lần bương nẻo chánh,

       Con hồi tâm tầm cảnh siêu-sinh,

              Vứt đi những nỗi trần-t́nh,

Chánh tâm, chánh ư, chơn-linh của Trời.

       Mẹ thương con vị ngôi dành để,

       Để t́m phương bồng bế con hiền,

              Thương con lắm cảnh truân-chuyên,

Nào con có rơ thang-thênh bể trần.

       Mẹ thương con cạn phân lắm lúc,

       Tiếng nỉ-non giục-thúc sớm chiều,

              Thương con rọi đuốc dắt-d́u,

Lánh xa cảnh tạm, đ́u-hiu cảnh sầu.

       Mẹ thương con Đạo-mầu ban rảy,

       Dạy các con bác-ái thừa hành,

              Thương v́ vạn loại hóa sanh,

Đồng chung linh-điển Từ-Lành bố ban.

       Loài phi-điểu kết-đoàn tương-ái,

       Sớm lượn bay, chiều lại liên dây,

              Thương nhau nào có lạc bầy,

T́nh thương điểu thú hiệp vầy liên xâu.

       Hiệp sức mọn cùng nhau xây dựng,

       Đàn ong kia triệu-chứng đồng-tâm,

              Tô-bồi nền-tảng tược mầm,

Để đem nguồn-lợi phương-châm giúp đời.

       Mẹ thương con hết lời cạn nhắc,

       Thương mỗi con vắng-bặt đêm ngày,

              Phần con như hạc chung bầy,

Xa con chiu-chít, Mẹ đây vui nào.

       Con thương giả nâng cao đạo-đức,

       T́nh thương yêu mực thước bản-căn,

              Ớ con! linh-chưởng nguyên-nhân,

Tṛn xong sứ-mạng bảng vàng chạm ghi.

       Lời Mẹ truyền trí-tri để dạ,

       Tiếng nhủ khuyên con khá trọn ǵn,

              Thương là gốc cội Đạo Huỳnh,

Ghét kia là lư, ghét ḿnh đó con!

* * *

Con ôi! Một dạ phải yêu thương,

Khắn-khích t́nh thâm mới tận tường,

Chẳng đổi, không phai, ḷng sắt đá,

Cùng nhau giúp đỡ lúc tai-ương;

Khuyên-lơn dẫn-dắt qua bờ giác,

Em chị lần bương đến hội trường,

Phận gái nữ-nhi thân liễu yếu,

Nhứt tâm mai hậu hưởng thanh-bường.

 

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh