Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

30.- TÂM ĐIỀN 

NGỌC quư đâu nhiều hỡi các con!

HOÀNG-Thiên xúc-động đứa phai ṃn,

THƯỢNG đời chọn lọc tâm thanh bạch,

ĐẾ Đạo trui-rèn dạ sắc son.

bút khuyên con cơn vận bỉ,

Danh Thầy nhắc trẻ thới lai c̣n,

CAO thâm mầu-nhiệm đừng lờn dễ,

ĐÀI tại tâm-linh khéo giữ tṛn.

            Con ôi! Với lư Đạo, Thầy chẳng những dạy các con tránh điều dữ, mà cần phải luôn luôn làm những việc lành. Các con cũng biết câu hiền-triết hằng nói: "Nhàn cư bất thiện" thật chí lư lắm con.

            Ở đời có biết bao nhiêu người không làm những điều dữ, nhưng lại chẳng làm một sự lành, th́ nào có phước đâu, lâu ngày lại nảy sanh những điều chẳng hay.

            Hôm nay, Thầy dạy lại chữ TÂM cụ-thể cho các con thấy rành. Chữ TÂM nó là vô h́nh, nên những bực giáo-chủ mới ví cái tâm như miếng ruộng của con. Thật vậy đó con.

            Trước kia miếng ruộng của con vẫn trống sạch, nếu con không cấy lúa lên, tức nhiên nó phải sanh cỏ. Khi sanh cỏ rồi, con muốn nhổ cho tận gốc sạch trơn, rồi không cấy những giống lúa tốt lên, lâu ngày cũng biến sanh cỏ nữa. Bởi vậy, tâm con kêu là tâm điền. Chẳng những các con tránh điều dữ mà cần phải lo làm những điều lành.

            Như trong Ngũ-Giới-Cấm, điều thứ nhứt cấm sát sanh, th́ con giữ được trọn rồi là con không sát sanh nữa, nhưng cũng phải làm sao cho tâm con đầy đủ sự háo-sanh, dưỡng-sanh, bảo-sanh. Có như thế, lâu ngày mới không biến đổi những sự chẳng hay.

            Thầy dạy cạn lư, các con t́m hiểu để trau lại chữ Tâm.

Tâm điền con trẻ rán gieo trồng,

Trồng những trái lành được trổ bông,

Bông trái trúng mùa con hạnh hưởng,

Một ḷng từ-thiện được hành xong.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh