Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

29.- TRAU TÂM SỬA TÁNH

             Con ôi! Ḷng người dễ tư riêng, dễ rẽ chia, dễ nghịch lẫn giết hại lẫn nhau; mà ḷng người rất khó công-minh, khó ḥa-hiệp, khó thương yêu lẫn nhau.

            Bởi thế, Thầy hạ ḿnh d́u độ mỗi con, mở ra mối Đạo ở trong trạng-thái hỗn độn này. Thầy rất chạnh ḷng để khép mỗi con vào luật Đạo mà chính Thầy đă hành trước mỗi con.

            Chẳng phải các con nhỏ mà không hành luật Đạo công-lư, mà chính là các con lớn nhỏ đều phải hành luật Đạo và công-lư. Trước nhứt con hăy công-b́nh với con đi, rồi sẽ công-b́nh với kẻ khác. Con xét lỗi con đi, rồi hối đi, chớ đừng xét lỗi người.

            Một trăm điều nhớ, một quyển sổ biên những sự ǵ, điều ǵ, cũng chẳng bằng một điều là nhớ xét ḿnh; xét ḿnh có vương-vấn tội-lỗi cùng chăng?

            Nếu con biết luật Thiên-Tào thưởng phạt, một điều lỗi mọn con cũng sám-hối ăn-năn.

            Một sự lành dù nhỏ đến đâu, con cũng hành như thường. Nếu con vào cửa đạo-đức mà hăy c̣n vọng-niệm của đời, th́ chẳng khác nào con trồng cây mà không bồi vun dưỡng cội.

            Con ôi! Phải cố gắng diệt ḷng vị-ngă, niềm rẽ, nỗi riêng, để nhường lại chánh-nghĩa đại-đồng, tương-quan đoàn-kết. Chừng nào con biết nghĩ rằng: khi thác rồi sẽ phủi hết bợn trần ai, trơ bàn tay trắng, chừng ấy con mới diệt ḷng vị-ngă, con mới thấy rằng sự đạo-đức là lẽ hằng sống của mỗi con.

            Việc lành, việc phải là phương-châm trên thế-gian này. Nếu mỗi con vất bỏ đi th́ thân con sẽ ra trần lỗ.

            Các con phải biết nhường-nhịn những điều ǵ mà con không thể khoan-dung được, mới chính là nhẫn-nhịn thương-yêu. Con nhịn người, khoan-dung người, thâu nhận tiếng phải, lời lành mà cảm hóa người hơn là con lấy nộ-khí cường-quyền sẽ càng khêu-gợi tính ác của mỗi con thêm lên.

            Con dụng đức để cải hóa người, nếu con dùng cường-quyền nộ-khí, chẳng khác nào con đưa sự-kiện cho kẻ đó làm nên tội lỗi.

            Điều tội lỗi dường như mỗi con vẫn chưa thoát được, v́ tội lỗi không ai muốn mà tự nhiên nó đến. Thầy đă vạch bao lần rồi, việc lành, việc phải là chơn-lư hiển-nhiên. C̣n Thầy mở nguồn chơn-lư tự-nhiên, các con không thể tạo được và ḷng con không thể tưởng đến.

            Con phải biết sự lợi ích chung của Đạo. Con trước sửa thân con đi, toàn vẹn đi, sau mới cứu được tổ-tiên con. Nếu không vẹn bản thân, chẳng những không cứu được một ai, trái lại c̣n mắc tội nặng với nhơn-sanh.

            Con vẹn thân con cũng là vẹn bao nhiêu bổn-phận kẻ khác khỏi phiền lo đến trách vụ của con, và vơi gánh nặng của thiêng-liêng chỉ bảo. Mỗi lần con phạm tội lỗi là mỗi lần Thầy đau khổ với con. Tội lỗi của con chính là tội lỗi của Thầy. Chính tội lỗi ấy, Thầy thường khi tạo nên cho con hầu con trả cho rồi nghiệt-oan, quả-báo.

            Thầy là Chí-Tôn, là giềng-mối tạo-đoan c̣n khép ḿnh xuống thế, huống chi các con lại buông trôi sự lành, sự phải sao nên.

            Con ôi! Sự ǵ đáng khinh, mọi người đều khinh, con không nên làm. Điều ǵ trọng, mọi người đều trọng, con chớ bỏ qua. Con vào đường đạo-đức mà chẳng thực hành điều lành, chẳng khác nào con bị bịnh thương-hàn, lại phủ che cho ấm-áp mà chẳng thuốc thang, như vậy bịnh con bao giờ dứt đặng đó con!

            Từ đây, mỗi con cố gắng với việc làm, chung sức nhau trên đường Đạo, mà phải nhớ rằng: chí-công, vô-tư, vị-nhơn, xă-kỷ. Nếu con không đặt hết tư-tưởng vào công việc làm, vô t́nh con tạo loạn thêm lên.

            Các con khá nghiệm lư.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh