Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

28.- TRAU TÂM

Lương hiền mới tạo được ngôi phần,

Biết Đạo lo trau vẹn chữ Tâm,

Những nét bi-quan đều bỏ vẹt,

Lánh điều sa-đọa được an thân.

Mưu sâu đừng để nơi trong dạ,

Chước độc chớ toan kế hại thân,

Trẻ hiểu chánh đàng, ngay thẳng bước,

Đừng v́ e ngại tấm thân tàn.

Thân tàn bao quản với gian lao,

Ǵn phận tu thân vẹn một màu,

Ư chánh bao giờ tiêu vĩnh-viễn,

Tâm tà không thể được tồn đâu.

Chữ Tu thiết-thực, đừng mưu-luận,

Câu Đạo kinh-luân học hiểu sâu,

Cố-gắng làm nên nhờ quyết định,

Con đường, một dạ chẳng phai màu.

Phai màu phải khổ đó con thơ,

Bao thuở Thầy đem Bát-Nhă đ̣,

Sẵn rước con thơ qua bể khổ,

Chực đưa trẻ dại thoát mây mờ.

Đường dài, con chớ tâm xao-lăng,

Nẻo ngắn, quản bao lướt bến bờ,

Ngàn dặm, cố công con đến được,

Đoạn đường không bước, bởi bâng-quơ.

Bâng-quơ, xao-lăng phải lao-đao,

Chuốc khổ vào tâm ắt lụy sầu,

Cỏ thấp bao giờ lay bởi gió,

Cây cao kinh khủng bởi tàng cao.

Cơ mầu Thầy định, khuyên con trẻ,

Huyền-pháp Tạo-đoan rất thẳm sâu,

Ngặt nỗi con nh́n qua chẳng hiểu,

E là trẻ thấy lại phai màu.

Phai màu tại trẻ chuốc nhơ vào,

Muốn tránh khổ sầu, mị tóm thâu,

Dục-ư, kềm vào khuôn khổ Đạo,

Nhũng-tham, khép nép, chớ chen vào.

Kềm răn học Đạo vào khuôn khổ,

Lập chí bền tâm khá chuốc trau,

Răn sửa thiện-lương sau thoát khỏi,

Phẩm cao lương-thiện để ngày sau.

Ngày sau đạo-đức hưởng Thiên ban,

Ngôi vị Thầy trao đă định phần,

Cái khổ trước, đừng e sợ khổ,

Sự phiền sau, dạ chớ phân-vân.

Phân-vân khó nỗi qua cơn khổ,

Tách-tẻ chia ly chẳng trọn đàng,

Thuyền xuống đông người, mau lướt tới,

Đừng u-ơ măi phải chinh thoàn.

Chinh thoàn đạo-đức bởi v́ đâu?

Bởi trẻ chia ly chẳng một màu!

Lướt sóng con thuyền nhờ lái vững,

Qua truông hăng hái bởi chung vào.

Niềm chung đạo-đức lo bồi bổ,

Nỗi rẽ tư riêng phải trễ sau,

Trước lập chữ Tâm bền sắt đá,

Sau xây bản-thể phải thanh-cao.

Thanh-cao con chớ nản tâm trung,

Dầu khổ gian-nguy hoặc bảo-bùng,

Vui vẻ việc làm, tṛn nhiệm-vụ,

Hy-sinh công khó đến kỳ cùng.

Con tṛn bổn phận, đừng cho thiếu,

Trẻ hiểu phận ḿnh, phải hiểu chung,

Chung sức gánh-gồng lo việc Đạo,

Đáng trang vẹn xứng đặng vang lừng.

Vang lừng danh-dự kẻ chơn-tâm,

Khuôn khổ đường tu hiệp một đàng,

Chèo chống đừng cho xê-lệch măi,

Lái kềm chớ nệ lúc gian-nan.

Gian-nan có vậy danh càng sáng,

Khổ-khó bước vào dạ chớ màng,

Nài khổ ắt đường không tột đặng,

Nếu đường không tột ắt rơi ngang.

Rơi ngang e phải uổng tu hành,

Con rán kết nhành để hiệp thành,

Quyết gắng đừng lui dầu khổ hải,

Mặc dù khổ-năo, cứ ngay lành.

Phăng đường thẳng tiến về ngôi vị,

Đừng mựa bước lui khó đạt thành,

Vẹn đặng thành công nhờ hiệp sức,

Một mai tử biệt cũng vang danh.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh