Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

27.- KHỬ ÁM HỒI MINH 

NGỌC tâm khi tỏ lại sao lu?

HOÀNG tự chung nhau kết ái từ,

THƯỢNG hỉ nh́n con tâm đạo-đức,

ĐẾ vui thấy trẻ quyết lo tu.

đời Thánh-Đức b́nh-an trị,

Thế cơi cang-thường hóa lại nhu,

Kỳ mạt thuyền khai Thầy vớt trẻ,

Ba nguơn đều xuống vẹt âm-u.

            Nầy ấu-tử nam nữ! Thân tâm các con ở phàm mang nhiều tội lỗi, không ai vẹn tốt, trọn lành hay xấu-xa. Nhưng nếu các con biết tâm là đài gương sáng-lạng, là ngọc báu mà không lau rửa, luyện giồi th́ gương kia ố bụi, ngọc nọ không dùng.

            Các con đă biết tâm là ngọc báu sao lại để lúc tỏ khi lu? - Là tại các con lúc giồi, khi bỏ, th́ thử hỏi ngọc ấy dùng măi đặng chăng?

            Ngọc báu tốt tươi nhiều người dụng, nếu ngọc báu ố-lem ắt ít kẻ dùng, họa chăng có kẻ biết dùng, phải luyện giồi cho sáng sủa mới là hữu dụng.

            Tâm các con trước kia mờ ám, nay Thầy dùng đạo-đức chân-chánh khêu-gợi các con, gieo vào tâm các con sự thiện, vào trí năo các con tư-tưởng lành. Điều đó chẳng khác nào Thầy lau rửa bề h́nh-thức cho con, nhưng các con phải luyện giồi ngọc tâm mỗi con cho sáng-lạng mới được.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh