Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

26.- LẬP CHÍ TU

             Các con c̣n mang sự đời dường như cây nọ c̣n bao lớp vỏ chưa bào gọt, luyện giồi. Đến nay con biết Đạo mà bào gọt, luyện giồi tứ phía không vẹn tṛn, đến nỗi cây ấy hoại đi th́ không thể làm công việc được, chi bằng các con để nguyên không bào gọt mà dùng việc khác được hơn đó các con!

            Đạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi. Nếu các con bước gần đến tột thang rồi, mà các con trở lại để leo thang khác, hoặc giả lên một lần nữa th́ phí sức, lao công, cũng có khi chịu uể-oải buông rơi mà chịu khổ sầu vậy.

            Các con nh́n chim bay, các con hiểu rằng chim bay, chớ các con không hiểu rằng chim phải lăn-lóc v́ miếng ăn, chỗ ở, phong-ba băo-tố.

            Các con thấy cá lội, các con tường cá lội, chớ các con không hiểu khó nhọc từ miếng mồi, câu nhử, lưới giăng, hại biết bao chung quanh. Cũng như các con chỉ biết lời ngon ngọt thế thường mà các con không hiểu sự bên trong trục-lợi, đồ danh hầu cho sung sướng cá-nhân.

            Ngày nay các con đă xây nền, đắp móng, một nền tảng đạo-đức tinh-vi, một nhà xinh đẹp, mà các con muốn đến chỗ cao sang, rồi các con dở đi đem chỗ khác gầy lên, nhưng trong lúc các con phá vỡ, th́ tốn bao công khó nhọc và lại tiêu-tứ kim-tiền.

            Cũng như việc Đạo, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt xây tạo công-quả, công-tŕnh mà không vững chí th́ cũng như bèo trôi mặt nước mà thôi.

            Các con lập được chí vững, được tâm cứng-rắn để tương-đối với mọi hoàn-cảnh khó-khăn hầu chèo thuyền qua biển khổ mới thấy chân trời đạo-đức.

            Nếu các con chỉ nhắm mắt mà đi, th́ e cho các con phải rơi vào hầm-hố.

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh