Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

25.- TU THÂN

       Ḷ đạo-đức trui-rèn kẻ thế,

       Ḷ Tạo-Công luyện đá hóa vàng,

              Ḷ cừ nung-nấu trần-gian,

Ḷ Trời Bát-Quái hào-quang sáng ngời.

       Khách trần-tục vào nơi cửa Đạo,

       Rán cố công sửa tạo thân tâm,

              Cho ra hữu dụng huyền thâm,

Cho ra những bực tri-tầm mầu-vi.

       Để đúng buổi thời kỳ cứu thế,

       Độ nhơn-loài thoát bể trầm-luân,

              Nầy chư môn-đệ khá tuân,

Thánh-Sư chỉ dạy, thừa vâng lịnh truyền.

       Lănh trọng trách thế Thiên hành-hóa,

       Lănh vai tuồng Đạo-cả Trời ban,

              Dắt d́u sanh-chúng hiệp đoàn,

Theo đường đạo-đức cần toan sửa ḷng.

       Cho ra vẻ Thiên-phong Chức-sắc,

       Đáng những trang d́u-dắt nhơn-sanh,

              Mới là bước Đạo đắc thành,

Cao-Đài rạng rỡ, sáng danh Đạo Trời.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh