Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

23.- THẾ TRẦN LÀ NƠI TRƯỜNG HỌC

       Dưới thế-trần là nơi trường học,

       Để mở mang trí-thức nhơn-loài,

              Mỗi kiếp, mỗi lớp vở bài,

Ai siêng học-tập đức tài tiến cao.

       Từ kim cổ ai nào chẳng học,

       Muốn nên người chí dốc tu thân,

              Tu thân phải rán ân-cần,

Trau tâm sửa tánh nên thân làm người.

       Trước là người, sau thời nên Thánh,

       Dù Phật Tiên trong cảnh thế-trần,

              Cũng lo tu học lănh phần,

Khai-minh giáo-lư tinh-thần sáng lên.

       Chư môn-đệ phải bền học-tập,

       Học rồi hành, cần gấp đến đây,

              Để ra giúp Đạo của Thầy,

Cứu dân độ thế kỳ nầy Hạ-nguơn.

       Sự tu học là Nhơn với Nghĩa,

       Nhơn nghĩa tṛn tiến tới Thánh Tiên,

              Ở trong Ngũ-Đức lưu truyền,

Ấy là căn-bản Thánh-Hiền xưa nay.

       Chư môn-đệ đức tài lo liệu,

       Lănh vai tuồng phải hiểu cho rành,

              Để mà hướng dẫn nhơn-sanh,

Đến ngày thành Đạo trọn lành th́ nên.

       Đời Thánh-Đức Ơn-Trên dĩ định,

       Chư môn-đệ liệu tính tu hành,

              Tu sao tṛn phận người lành,

Đủ đầy hạnh-đức nhơn-sanh cảm-t́nh.

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh