Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

21.- TU LÀ CỘI PHÚC

TIÊN cảnh Bồng-Lai rất lịch xinh,

ĐỒNG tu tự-giác sửa trau ḿnh,

Báo ân Tạo-Hóa công sanh dưỡng,

Đàn thiện quyết đi phải tận t́nh.

Tận t́nh, tận lực, tận tâm thành,

Lóng đục thành trong mới trọn lành,

Danh lợi là đường đi xuống hố,

Hố sâu chôn lấp bực tài danh.

Tài-danh đạo-đức măi lưu truyền,

Âm-đức chi điền tạo phước duyên,

Duyên trước căn tu nay ngộ Đạo,

Đạo Trời cứu độ bực Nhân-Nguyên.

Nhân-nguyên tự-giác, giác-tha tṛn,

Thành Đạo danh đề tạc bảng son,

Cứu được Cửu-Huyền cùng Thất-Tổ,

Hiển-vinh phụ mẫu, rạng tông-môn.

Tông-môn tài đức măi vinh-quang,

Cội phước đường tu hưởng vững vàng,

Vật-chất nơi trần phương-tiện học,

Tinh-thần tiến hóa chẳng tiêu tan.

Hỡi người đi trước làm gương mẫu,

Nầy kẻ theo sau bước lẹ làng,

Kẻ trước, người sau nương-níu vịn,

Qua truông đen tối, đến ngày an.

TIÊN-ĐỒNG ĐÂU-XUẤT-CUNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh