Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

20.- NHẸ KIẾP PHÙ SINH

Đầu xanh sương điểm tợ chiều mơi,

Thấm-thoát chuyển-xây có một đời,

Cảnh thế luân hồi, tan hiệp măi,

Mến trần quanh quẩn khổ lâu rồi.

Rồi rănh lo tu học Đạo Trời,

Sám kinh niệm tưởng, dạ đừng lơi,

Chí tâm cương quyết lo tṛn phận,

Chưởng Đức bồi vun được thảnh thơi.

Thơ-thới linh-quang được sáng thông,

Vẹn toàn chẳng mến cơi trần hồng,

Chớ ham cảnh tục bao quanh khổ,

Tiên cảnh vầy vui chốn nhă-phong.

Phong thanh thú-vị chốn non xanh,

Bích-thủy ṭng reo tợ sáo thanh,

Tự toại Bàn-Đào xem suối chảy,

An nhàn sơn động luyện trường sanh.

Sanh tồn do bởi tự nơi ta,

Đắm-đuối trần-hồng khó thoát qua,

Hồi đáo cửa Tiên do dứt nghiệp,

Luyện-giồi trong sạch có đâu xa.

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh