Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19.- THOÁT TRẦN

Phong-trần cảnh khổ chớ mê say,

Tiên cảnh lo tu đặng trở quày,

Một kiếp muối dưa ngàn thuở hưởng,

Hai mươi thế-kỷ đă gần ngày.

Gần ngày hưởng lạc, chớ mê sang,

Đổi ư sụp chơn, ắt khó toàn,

Cứu thế độ đời cho vẹn vẻ,

Kỳ ba lập quả đáo Thiên-Đàng.

Thiên-Đàng cảnh cũ chốn quê xưa,

Hạ thế độ đời, nhẫn sớm trưa,

Trần-trược bao quanh nơi chỗ tục,

Mùi trần cảnh khổ, khá nên chừa.

Chừa đường danh lợi đặng thanh nhàn,

Sa-đắm đỉnh-chung phải tổn thần,

Dụng lấy hoát-lê lo dưỡng khí,

Cửa Thiền hẩm-hút định an thân.

Thân phàm xác tục phải đeo sầu,

Sống gượng ngày qua có thấy đâu?

Thức trí tĩnh đời nơi giă mộng,

Miệt-mài cảnh khổ điểm sương đầu.

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh