Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

18.- GIÁC THẾ

HUỲNH kim phân chất rơ vàng thau,

MI thấy trắng đen rơ khác màu,

ĐỒNG Đạo nhơn-t́nh không hiệp ư,

TỬ quân khác tánh tiểu-nhơn nào.

Ngoài đời xét thử ai quân-tử?

Trong Đạo t́m coi mấy kiệt-hào?

Tâm địa chí chơn thành ư chánh,

Dù cho đến chết dạ không nao.

Không nao v́ bởi kiếp làm người,

Sống thác ai rằng hẹn mấy mươi,

Thấy đó thoạt liền tan mất đó,

Thở ra chưa ắt thở vô rồi.

Biết thời, chí quyết đường tu tiến,

Hiểu thế, kiên gan cội phúc bồi,

“Triêu văn Đạo tịch qui khả hỉ”,

Nào màng vật chất lợi danh đời.

Lợi danh đời tạm hưởng bao lâu?

Sự thật t́m trong lư Đạo-mầu,

Gió tự nơi nào bay thổi đến?

Mây tan rồi hiệp lại về đâu?

Trí phàm ngộ nhận điều nông cạn,

Ư Thánh tiềm-tàng rơ lư sâu,

Thành đạt nhờ tâm bền nhẫn nại,

Suy tầm kinh điển, nghiệm từ câu.

Từ câu triết-lư Thánh, Hiền, Nhơn,

Hạnh ngộ Cao-Đài buổi Hạ-Nguơn,

Hữu phước nhờ Thầy ban đại-xá,

Vô phần bị quỷ kéo tŕ chơn.

Kềm ḷng b́nh tĩnh cơn giông tố,

Dằn tánh bương chơn thoát khổ hờn,

Nầy hỡi sĩ-tu: ngôn, hạnh cẩn,

Thời kỳ chuyển hóa đă lai huờn.

HUỲNH-MI ĐỒNG-TỬ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh