Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- ĐỜI NẦY VÍ THỂ ĐÈN TÀN

         Đời nầy ví thể đèn tàn,

Dầu kia đă cạn, tim càng khô-khan.

         Lại như những ngọn gió lan,

Chờ khi tắt hẳn, tiêu tan cảnh đời.

         Ấy là đúng với cơ Trời,

Lưu thanh khử trược, lập đời Thượng-Nguơn.

         Hỡi ai là bực Nguyên-nhơn,

Khá tua tĩnh thức trong cơn khổ nầy.

         Hữu duyên gặp được Đạo Thầy,

Kỳ ba ân xá đến ngày Long-Hoa.

         Khuyên đời chớ có dần dà,

Rán bương tỉnh-thức, Đạo nhà lo tu.

         Để mà tránh khỏi ngục tù,

Trong cơn khốn khổ, ngao du ích ǵ.

         Rán mà vẹn chữ tu tŕ,

Làm lành, lánh dữ mới th́ được yên.

         Đổi họa ra phước cần chuyên,

Nhờ nơi công quả phước điền tự tâm.

         Rán mà t́m hiểu cơ thâm,

Trong nền Đại-Đạo rơ thầm tri cơ.

         Người tĩnh dẫn-dắt kẻ mờ,

Người biết dạy lại em thơ chẳng tường.

         Gợi khêu thức giấc Huỳnh-Lương,

Cùng nhau tiến kịp khoa trường Long-Hoa.

         Đế-Quân khuyên nhũ gần xa,

Báo tin cuộc thế nay đà khổ nguy.

         Tĩnh tu th́ được gặp kỳ,

Nếu c̣n mê muội khổ nguy đến cùng.

         Mấy lời khuyến-khích đồng chung,

Nữ nam chưa Đạo hiệp cùng đến đây.

         Lo nơi trường tịnh Đạo Thầy,

Sẵn thuyền Bát-Nhă xuống rày qua sông.

         Mới là đến bến Hoa-Long,

Nếu không tin tưởng mắc ṿng họa tai.

ĐẾ-QUÂN VƠ-TÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh