Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

15.- TỈNH MỘNG HUỲNH LƯƠNG

Tả bút đề thi trước điện vàng,

Thức tâm con rơ cảnh sầu than,

Mến trần đau khổ v́ danh lợi,

Luyến thế c̣n vương nỗi trái oan;

Một kiếp phù-du đâu mấy lát,

Vinh-hoàn hồ-điệp có chi sang,

Huỳnh-lương giấc mộng con hồi tỉnh,

Đạo-đức thung-dung thú-vị nhàn.

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh