Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- VẬT-CHẤT LÀ GIẢ TẠM

             Thân các con chưa hẳn là thân của các con. Ở cõi sống tạm này, nếu các con cho rằng thân của các con là thiệt-thọ thì không thể được.

            Miếng cơm, mảnh áo của các con chưa hẳn là của các con. Chừng nào miếng cơm các con nuốt khỏi miệng, mảnh áo không còn nữa, đôi vật ấy chẳng thấy, thì chừng ấy mới hẳn là của các con.

            Các con tuy thân người đúng-đắn, chớ tâm hồn các con bao la ngoài vũ-trụ. Các con không kềm chế được tâm hồn thì làm sao làm chủ bản thân?

            Các con lại thốt rằng: thân của các con là thiệt-thọ. Chừng thân của các con vùi sâu ba tấc đất, chừng ấy mới hẳn là thân của các con; chớ thân của các con nơi trần bị quyến rũ đủ điều, không làm chủ được bản thân, thì sao gọi là thân thiệt-thọ được?

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh