Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- KIẾP TRẦN AI

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,

Vinh nhục, tồn vong thể bọt tan;

Thẻ ngọc, đai vàng thêm mệt trí,

Túi cơm, bầu nước khỏe thanh nhàn,

Vui mùi đạo-lư, ham tu học,

Hạnh-đức trau-tria được vẹn toàn.

NHAN-UYÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh