Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

09.- LÚC TÀN CANH

TRƯỜNG thi Long-Hội đă khai môn,

CANH măn Hạ-Nguơn trống đổ dồn,

THÁI quá ḷng người càng thảm-đạm,

BẠCH minh thế sự thấy kinh hồn;

CHƯỞNG lành, lành đến, nhân gieo trước,

QUẢN ác, ác lai, hậu quả dồn,

GIÁO pháp Cao-Đài là tuyệt khổ,

TÔNG đồ thành kính Đức Thiên-Tôn.

Thiên-Tôn thọ mạng được người tôn,

Phận-sự tṛn xong, phẩm vị tồn,

Cảnh khổ bền tâm kiên nhẫn nại,

Lúc nguy vững dạ, chớ bôn-chôn;

Đời càng chia rẽ, càng tranh đấu,

Đạo gắng thương yêu hiệp xác hồn,

Lấy đức dung ḥa, t́nh cảm hóa,

Đáng trang hướng-đạo trí ngoan khôn.

TRƯỜNG-CANH THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh