Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

06.- NHẮN KHÁCH TRẦN

Những ngôi THẤT Tịnh ấy thuyền từ,

Hằng đọc THÁNH Ngôn rơ lư ư,

Thấu rơ TIÊN tri rằng hữu phước,

Rơ ràng THIÊN luật thật vô-tư;

Nhắn người TRẦN tục mau mau tĩnh,

Gọi khách LỢI danh kíp kíp tu,

Tai họa LAI trần nhân-loại khổ,

Thầy khai Đạo thể cây dù.

Cây dù che khỏi nắng cùng mưa,

Người biết lo xa liệu trước vừa,

Đợi đói mới trồng đâu kịp hưởng,

Nước tràn vội nhảy chẳng thuyền đưa;

Đạo là bóng mát tàng che phủ,

Đời thể mưa dầu, gió lửa đùa,

Mạt kiếp hạ-nguơn gần chấm dứt,

Phục hồi Thánh-Đức Thuấn Nghiêu xưa.

CHƠN-TIÊN TRẦN-LỢI

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh