Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

05.- XUÂN ĐẠO-ĐỨC

KIM-ái cùng nhau đến đại-đồng,

VIẾT đề Đại-Đạo Chủ-Nhơn-Ông,

CAO phân chia thấp đành chia dạ,

ĐÀI các sang hèn chịu rẽ ḷng;

Khai nẻo Ngũ-Chi nay nhứt bổn,

Mở đường Tam-Giáo cũng về tông,

Tam nhành năm cội qui y một,

Kỳ chót cứu con tỉnh giấc nồng.

       Nầy các con! Các con thấy chưa? – V́ vật chất kim tiền mà loài người quên t́nh cốt nhục, nồi da xáo thịt lẫn nhau, đến đồng-bào, đồng-loại cũng quên, và gây nên cuộc hỗn loạn tang-thương biến đổi.

       Con người không suy lư: “Vạn vật với ta cùng sống, cùng một thể; Trời Đất với ta cùng vạn vật đồng sống”.

       Con người quên lấy cái đức trọng của Trời Đất vạn loài là sự sống để bảo vệ sự sống c̣n, để bảo vệ cùng một thể với nhau ấy là bảo vệ t́nh thương yêu trọn vẹn.

       Các con có thương yêu lẫn nhau, các con khỏi sợ ai ám hại con và tự nhiên an-nhàn thanh-thoảng. Con hưởng một cuộc đời thanh-khiết vui tươi ở ḷng con.

       Nếu con không thật thương yêu lẫn nhau, hẳn là con sợ người ám hại và con cảm thấy héo-hắt tâm trung. Chừng ấy, Xuân không đến với ḷng con nữa, v́ Xuân trần-ai chỉ là một cảnh Xuân tiêu diệt, tái lai măi măi rồi chồng chất đầy dẫy trên con người những nỗi buồn vui tủi nhục!

       Nếu các con biết thưởng thức một mùa Xuân bất diệt thanh-tao, ấy là Xuân thương yêu, Xuân đạo-đức chơn chánh. V́ cảnh Xuân ấy làm tươi-tắn tâm con và làm cho con trở nên thuần-lương đạo-đức.

       Trái lại, Xuân tiêu diệt là Xuân trần-ai, làm mỏn ḷng con, năm tháng làm cằn cỗi mái tóc xanh, để rồi chôn mảnh thân xuống đám mồ hoang-lạnh.

       Con muốn hưởng cảnh Xuân bất diệt, Xuân đạo-đức, con hăy mở cánh cửa từ-bi quảng-đại, rước người đến cùng hưởng mùi thiền, cùng vui, cùng khổ, cùng sống, cùng chết. Đó mới thấy một cảnh Xuân rực-rỡ tại tâm con.

       Bằng trái lại, hưởng cảnh Xuân trần-ai, thật là vô vị, không ích vào đâu.

       Đến cảnh Xuân rồi con chỉ lo những điều linh-đ́nh tế lễ Thầy Mẹ, Tổ-Tông. Những tưởng điều đó, con thay vào những việc đạo-đức tu hành, đồng hưởng một cảnh Xuân đạo-đức, Xuân bất diệt để ghi măi tâm con.

       Con nh́n xa, nếu xă-hội độc ác, bạo tàn, th́ con người độc ác, bạo tàn. Xă-hội thuần lương đạo-đức, th́ con người thuần-lương mỹ-tục.

       Nhưng cũng do một phần tạp nhiễm của mỗi con, điều hay lẽ dỡ trở thành người tốt, kẻ xấu.

       Với buổi Tam Kỳ nầy, Thầy nêu bảng THƯƠNG-YÊU để các con đều nh́n nhận một Cha, không phân màu da sắc tóc, không phân năm châu bốn biển.

       Con nào biết dùng nó, th́ nó sẽ trở thành một bể thuốc linh-đơn. Con nào không biết dùng nó, nó sẽ trở thành độc dược, hay hỏa-diệm-sơn.

       Vậy các con cố-gắng thêm sự hành đạo, sự tu thân, kết chặt t́nh thương yêu thật sự để an hưởng mùa Xuân đạo-đức vui tươi.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh