Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

04.- XUÂN ĐỜI, XUÂN ĐẠO

Đời gọi rằng: Xuân bất tái lai,

Tuổi Xuân đă măn đến già ngay,

Bởi đời ảnh hưởng theo danh lợi,

C̣n Đạo vun-bồi âm-đức đầy;

Vật-chất hết Xuân, khô héo rụi,

Tinh-thần đạo-đức măi Xuân hoài,

Xuân đời, Xuân Đạo, Thầy phân rơ,

Tự chọn mỗi con, chớ để sai.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh