Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

02.- XUÂN CHUYỂN THẾ

Xuân về mừng Đạo được phô-khai,

Xuân tỏ Vạn-Linh hội đúng ngày,

Xuân nhắc Đạo-Trời Thầy thiết lập,

Xuân phân nguồn cội mở Cao-Đài;

Xuân qua mấy độ nhơn-sanh khổ,

Xuân lại bao lần chịu nạn tai,

Xuân thấy thời gian chia rẽ Đạo,

Xuân nay chuyển thế đặng phô bày.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh