Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

01.- CHÚC XUÂN

CAO xanh Mừng trẻ kết đầy liên,

ĐÀI trổ Xuân hoa đượm thế miền,

THƯỢNG hỷ Kyû niên đầy sáng lạng,

ĐẾ mừng Hợi đến cảnh Nghiêu Thiên;

GIÁO dân Đất Á không nài quản,

ĐẠO mở Việt-Nam vững mối giềng,

NAM Bắc B́nh thông khai Quốc-Đạo,

PHƯƠNG Trời Ḥa ái thấy Bồng-Tiên.

CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM-PHƯƠNG

MỪNG XUÂN KỶ-HỢI ĐẤT VIỆT B̀NH-H̉A.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh