Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

12.- BIẾT SỐNG ĐẠO TH̀ KHÔNG LÚC NÀO KHÔNG TU HÀNH

Cơ quan PTGL, Rằm tháng 4, Nhâm Thân (6/6/1982)

____________

GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Bần Đạo chào chư hiền đệ, hiền muội.

Thời gian qua mau như tên bay, như gió thổi, vạn vật tuần tự tiến hóa theo nhịp độ của thời gian không ngừng nghỉ. Trên ḍng tiến hóa vô tận ấy, vừa sáng tạo, vừa bảo tồn, vừa hủy diệt. Ba cái động lực của tác năng này để làm những dấu móc cho thời gian ghi chú và nêu lên những cái bất biến trong định luật biến thiên.

Do đó mà Phật Tiên Thánh Thần đều có ở bất cứ thời gian nào, không chỉ cứ quay đầu nh́n lại Thuấn, Nghiêu, Thang, Vũ mới trị được dân, b́nh được nước, hoặc đúc h́nh tạo tượng Thích-Ca, Lăo Tử, Khổng-Tử, Jésus mới làm được Hiền Thánh Tiên Phật.

Hôm nay chư Thiên ân trở lại đầy đủ sau bao tháng ngày công phu tu tập để tiếp tục sứ mạng phổ thông, phổ truyền Giáo lư Đại Đạo để góp phần trong công cuộc xây dựng một nền Thánh đức cho thế gian.

Này chư hiền đệ muội !

Bần Đạo cũng nêu lên một cảm quan lư thú để mừng chư Thiên ân và toàn thể chư hiền đệ muội trong Cơ quan.

Tu hành là hai việc của một con người biết sống Đạo, dầu ở giai tầng nào, ở căn trí nào, biết giác ngộ và giác ngộ không ngừng th́ có giờ phút nào mà không tu, tháng nào mà không hành.

Thân này, tâm này, ư này phải luôn luôn sống có chủ đích, mà chính ḿnh phải làm chủ được thân, được tâm, được ư, không để lay động phóng tâm bởi những quyến rũ của ngoại vật, bị động bởi trái ngang của ngoại cảnh hay xúc động bởi cảm nhiễm các thói thường t́nh, mà phải từng giờ, từng phút, hành quyền theo thiên lương chân tánh trong mọi sinh hoạt. Từ nội tâm đến ngoại cảnh phải trực dụng quyền pháp nghiêm minh, bắt nó phải theo, dạy nó phải tuân, khiến nó phải làm th́ nó luôn luôn thung dung tự tại điều ḥa trong cái Đạo của Trời đất, của chính ta, cùng với nhơn sanh không khác.

Không phải chỉ mười tháng tu tập, mà phải trường kỳ tu tập, cốt sao làm sáng tỏ được Đạo, thị hiện được đức, không thấy làm mà mọi việc vẫn điều ḥa tiến triển, không thấy có quyền hành sai sử mà trên dưới nhứt trí nhứt tâm làm nên công nên việc.

Đạo đức ấy không thể cầu nơi đâu ban cho, mà chính chư Thiên ân phải thực hiện cho kỳ được cái vốn liếng tự hữu ấy. Mười tháng qua, guồng máy Đạo vẫn điều hành dầu có một hai trường hợp đáng lưu ư. Nhưng điểm tốt nhứt là giữ được niềm ḥa khí để Đạo sự được duy tŕ trong mọi biến chuyển. Suốt thời gian Bần Đạo phải để lời ngợi khen đức tánh nhẫn nhục, kiên tŕ của các cấp chức vụ nhân viên nam nữ.

Điều mà Bần Đạo lưu ư chư hiền đệ muội. Trên đường tận độ, bằng mọi cách ḥa quang hỗn tục cốt làm sao thực hiện được sứ mạng, tạo sự thái ḥa cho thế gian. Tuy nhiên, cần phải giữ b́nh thường tâm, lấy tâm mọi người làm tâm của ḿnh, lấy tâm ḿnh ḥa với mọi người, để cảm hóa nên chân, thiện, mỹ. Không v́ thất bại mà năn ḷng thối bước, cũng không v́ chút thành công mà reo mừng như trẻ con được quà. Chư Thiên ân c̣n phải trường kỳ tu luyện cho đến giờ phút đạt Đạo hoàn nguyên.

Nay chư Thiên ân trở lại, Bần Đạo cũng cần sắp xếp lại cho đủ thời gian để chư hiền đệ muội vừa tu học vừa hành đạo theo nhịp tiến tŕnh của thế nhân.

Thánh xưa có nói: "Đạo bất khả tu du lị giă" Đạo không giây phút xa ĺa. Bởi thế, người Thiên ân phải thủ tử thiện Đạo.

Chư hiền Thiên ân Thường vụ được trở lại chấp tŕ Quyền pháp Thường vụ Cơ quan, cũng như Hiệp Thiên Đài, tuy nhiên bên cạnh phải có người đảm đang phụ trách để khi hành quyền xử vị được suốt thông.

Quyền vị mà Bần Đạo nói nơi đây không có nghĩa quyền là khiến kẻ khác phải theo ư ḿnh và vị là được xưng tôn. Mà quyền là sức sống, vị là đỡ nâng che chở. Có như thế, giá trị tận độ mới được c̣n nơi hậu thế...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh