Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

11.- CÔNG PHU LẤY SỰ THANH TỊNH LÀM TÔNG

Vĩnh-Nguyên-Tự, ngày 29-04-Nhâm-Tuất (22/05/1982)

____________ 

NHƯ Ư ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN, Lăo chào chư Thiên ân hiền đệ, mừng các con cháu.

Thi:

Nhặt thúc thiều quang bóng ác tà

Đường về quê cũ độ bao xa

Say sưa lịch kiếp du hồn mộng

Tỉnh giấc đoài phen vượt ái hà.

Bắt hổ non Nam về thủy phủ

Đem rồng bể Bắc lại sơn kha

Dụng Thần đóng kín đường sanh tử

Tứ tổ qui về hiệp nhứt gia.

Này chư Thiên ân, chư hiền đệ ! Các bậc thành Đạo khi xưa đă sống như thế nào, đă làm ǵ cho tự thân, cho tha nhân mà đời sau c̣n ghi lại là bậc Thiên Tôn, Thế Tôn?

Ngày nay, trong Tam Kỳ Phổ Độ, các hàng Tiền khai Đại Đạo đă đi qua, từng lớp người lại cũng đi qua và tiếp nối sứ mạng tận độ quần linh trong kỳ đại ân xá. Ngôi Tiên Phật sẵn dành, xưa làm sao ? nay lại làm sao ? chư Thiên ân cần suy gẫm.

Điểm đích trước tiên của người tu luyện công phu là lấy sự thanh tịnh làm tông. Thanh tịnh nơi đây không có nghĩa là ngồi sửng như cây khô, như vách đá, bất giác vô tri, mà thanh tịnh là giữ cho tâm đừng xao, ư đừng động, để noi theo cái lư vận hành của Trời đất giáng thăng mà sống, để làm cho tự thân, cho bổn phận vi nhân.

Đối với bổn phận vi nhân, không phải chỉ biết có riêng ḿnh được ấm no vui sướng, hoặc với bao nhiêu khí lực cạnh tranh, giành giựt của tha nhân, mà phải biết sống với đời sống nhân quần xă hội, có nghĩa, có nhân, xây dựng điểm tô nên trật tự, có lễ ,có trí, có tín th́ pháp quyền mới được sáng tỏ. Giúp đỡ người thua kém nghèo hèn, d́u dắt người sa cơ thất thế. Tuy là việc nhỏ không sánh được với người xưa đă bỏ ngai vàng, ĺa cung ngọc, nhưng đó cũng là công đức ích lợi tha nhân. Lúc no bụng nhớ kẻ đói ở chung quanh ḿnh, khi lành lặn ấm áp nên nh́n người đói rách lang thang, chia cơm xẻ áo, không tích trử, đó là hạnh Bồ Tát tại thế. Tuy việc nhỏ mà nên Đạo, đừng chê nhỏ mà không làm. Lợi danh lớn mà mang tiếng ác nhân th́ nên tránh.

Trong thời Hạ-nguơn Mạt-kiếp, mỗi người Thiên ân, mỗi vị tín hữu đều có sứ mạng tận độ quần sanh, kịp đến kỳ Thánh đức sau Hội Long Hoa và tiến đến chỗ vô sanh bất diệt.

Ai đă làm ? ai đang làm ? và ai sẽ làm ?

Muốn giải quyết vấn đề, trước phải giải quyết tự thân. Thời gian không đợi. Thế phải ǵn giữ lấy của cải vốn liếng thiêng liêng đă có nơi mỗi người để thực hiện. Người hành giả phải luôn luôn sống Đạo, như cá sống trong nước. Nước cạn th́ cá khô. Mất Đạo th́ người vô dụng.

Nhất âm, nhất dương chi vị đạo. Hai chất đục trong trong một ḍng nước. Tâm linh và nhân sinh là một thể. Thế nên, người tu hành phải tu, phải luyện sao cho h́nh thể không bị lao nhọc vô ích. Thần được minh linh, Thần h́nh diệu dụng suốt thông th́ không có chi mà người không biết không hiểu được. Đạo rất giản dị.

Thi:

Thần hiệp khí trung khí dưỡng h́nh

Chẳng dùng tạp thuật sẽ trường sanh

Hư tâm là để tâm minh lăng

Dưỡng tánh cốt cho tánh hiệp t́nh.

Thần tụ Đơn thành qua bỉ ngạn

Khí ngưng tánh liễu trở Thiên đ́nh

Thâm căn cố đế gầy chơn chủng

Nhập diệu thông huyền hiệp chí linh.

Ngày mai chư hiền đệ trở về Cơ quan tiếp tục sứ mạng độ đời hăy giữ ḷng thanh tịnh như khi c̣n ở Tịnh trường. Việc Đạo việc đời hăy lấy tâm b́nh thường mà ứng biến, chẳng nên nhọc tâm lo nghĩ những việc chưa đến để giữ c̣n bản chất thanh tịnh tự nhiên, chờ được ban ơn...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh