Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10.- NỘI TU VÀ NGOẠI TU

Cơ Quan PTGL, Rằm tháng 02, Nhâm Tuất (10-3-1982)

____________ 

THI:

Nguyên nhân xuống thế lạc đường về,

Đắm tục thành chưa trở lại quê,

Hành đạo vốn là phương tiện tốt,

Chung tay mới khỏi lỗi câu thề.

      GIÁO-TÔNG VÔ-VI Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội.

THI:

Chí thành tâm  Đạo vượt thời không,

Thành bại gian nguy chẳng ngại ḷng,

Chứng chiếu mới ban quyền pháp Đạo,

Biết ơn sẽ được sớm thành công.

THI:

Âu ca nào phải chỉ ḿnh thôi,

Nhân loại cùng chung một đất Trời,

Mới biết  dân này là được chọn,

Gian lao để thế được yên ngồi.

      Này chư hiền đệ muội! Đạo pháp trường lưu mà đời người th́ hữu kiếp. Đạo lư mênh mông mà trí người hữu hạn. Đạo sự ngổn ngang mà sức người hữu giới. Hữu kiếp, hữu hạn, hữu giới đă nêu lên h́nh ảnh bé bỏng của con người trước không gian vô tận, vũ trụ vô biên. Lấy cái hữu hạn đó mà đem so với cái vô biên th́ nó có ư nghĩa ǵ đâu!

      Triết lư này không phải chỉ mới nói với chư hiền hiện tại, mà nó đă được nói từ khi tri năng con người được manh nha ḍ dẫm t́m kiếm vũ trụ thiên không.

      Cho đến nay, khoa học tiến bộ của con người có thể nói là cao điểm hiện đại, nhưng cũng chỉ trong gang tấc đối với cái bao la vô tận đó. Trong lănh vực Đạo giáo cũng thế, cho đến nay tâm thức nhơn loại đă đạt đến chỗ cao điểm hiện đại, nhưng chỉ trong gang tấc đối với Đấng Thế-Tôn chánh đẳng chánh giác, và trong phân ly đối với bậc đại giác ngộ Kim Tiên nguyên thỉ.

      Tuy vậy, sự tiến hóa của hai lănh vực vừa nêu trên hăy c̣n trong phôi thai khiêm tốn, nhưng tại sao đă có những hàng Giáo Tổ, những bậc vĩ nhân đă được lưu danh Thánh sử. Đó là điều mà Bần Đạo muốn nói với chư hiền đệ hiền muội có trách nhiệm đối với guồng máy Cơ Quan sau cùng của Đại Đạo. Hay nói một cách khác, cứu cánh rốt ráo của Tôn giáo, Đạo giáo là cứu khổ chúng sanh giải thoát con người khỏi ṿng nô lệ vọng thức của ma tâm.

      Thế nhưng sao lại có những bậc Giáo-Tổ, Đạo gia, sứ đồ, chức sắc chức việc tín hữu được thành Tiên thành Phật, đắc Thánh, đắc Thần trong lịch sử Tôn giáo. Đó là điều mà Bần Đạo muốn nói với chư hiền từ hàng lănh đạo Cơ Quan đến các em Thanh thiếu niên tiếp nối...

      Phải đấy chư hiền đệ hiền muội, đó là lời dạy của đức CHÍ-TÔN trong khi ban ân phong Tiên vị Quảng-Đức Chơn-Tiên cho lăo hữu Trần Văn Quế. Lời dạy như sau: Mặc dầu chưa thành công nhưng ư-chí đă thành.

      Bần Đạo muốn nói đến ư chí phụng Thiên sự dân đó chư hiền đệ muội.

      Ư chí là ǵ? Là quyết tâm của hành giả, là sự kiên tŕ bất thối chuyển của hàng hướng đạo Thiên ân. Ngày nào chư đệ muội đă được dạy nhiều về tâm, Bần Đạo đọc lại dưới đây những đoạn Thánh giáo cũ năm Tân Dậu: 

THI:

Đạt Đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,

Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm,

Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất,

Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm.

 

Tâm có định rồi thân mới an,

Tâm c̣n điên đảo ắt nguy nàn,

Công phu là để tâm an định,

Nên Đạo nên đời chốn thế gian.

 

Chứng Đạo cùng không bởi một tâm,

Tâm thành bất tức khỏi mê lầm,

Trầm luân do có tâm sinh diệt,

Dứt được trần mê rơ diệu thâm.

      Này chư hiền đệ muội! Hoài băo to tát của những bực giáo dân vi thiện, mục đích lớn lao của các Đạo giáo là diệt khổ chúng sanh, biến xă hội con người thành Thiên-Đàng Cực-Lạc tại thế. Hoài băo đó rất đẹp, mục đích đó rất đúng. Đẹp v́ là lư tưởng thanh cao, đúng v́ đó là những ước mơ cụ thể, không mông lung trừu tượng. Ngày nào cơi đời nhân loại đều giác ngộ ngày đó trần gian tự nó sẽ lột xác thay h́nh. 

                      Năm ví dụ về nội tu và ngoại tu:

      Bần Đạo không đưa ra những ǵ vượt quá tầm vói của chư đệ muội. Bần Đạo cũng không bảo chư hiền phải noi gương tử Đạo của Jésus. Bần Đạo chỉ khuyên chư hiền đệ hiền muội hăy làm đúng lời dạy cũ từ mấy năm qua của Ơn Trên về nội tu và ngoại tu. Những ǵ đă được ban trao và dạy bảo chư hiền đệ hiền muội hăy lấy tâm chí thành thực hành cho đến nơi đến chốn sẽ được thấy kết quả, được Trời, được Đạo, được Tâm. 

      Ví dụ 01: Bảo chư hiền đệ muội phải giữ ḷng chuyên nhất, đứng yên một chỗ, ǵn một tâm tu học hành đạo cho nên người chí thiện chí mỹ. Nếu để tâm vọng cầu chạy đây chạy đó thỏa măn tính hiếu kỳ, lập trường không vững, th́ tránh sao khỏi cái vô thường thấy, vô thường nghe, ắt bị sa vào chỗ tối tăm phế phận, rất uổng một kiếp vi nhân, đắc tội cùng Trời Đất. 

      Ví dụ 02: Bảo chư hiền trải ḷng bác-ái Thiên địa chi tâm, học Đạo thời trung mà hành đạo để cho guồng máy Đạo được luân lưu trên ḍng đời sâu cạn, để thực hiện sứ mạng độ kỷ độ nhân, th́ chư hiền phải phá chấp, vượt ngoài nhân ngă. Có như vậy không bị quần ma biến tâm Thiên địa thành tâm phàm tục biệt phân, tự đóng khung vào chỗ chật hẹp ích kỷ, tự cột chân bó gối, giải đải biếng lười, không làm lợi ích ǵ cho ai, mà chính ḿnh cũng đắc tội cùng Trời đất. 

      Ví dụ 03: Bảo chư hiền cần nội tâm tu tiến, để ngoại thể thuần thành cho nên người đạo đức hầu bảo tŕ nhiệm vụ trong tập thể, kính trên nhường dưới, nhẫn nại khoan dung để tránh bị tà ma xúi giục biến tâm chơn chánh thành tâm nhơn ngă, chia nhóm chia phe, phạm giới cấm, bỏ qui điều, dễ khinh quyền pháp Đạo, mới tṛn sứ mạng được ban trao, mới xứng đáng là con tin của Thượng Đế.

      Ví dụ 04: Bảo chư hiền vào nhập các khóa tịnh, tu luyện thân tâm trong thời hạn vắn hay dài, là v́ chư hiền đă giác ngộ và tự nhận sứ mạng vào Thiên Đạo để thực hiện sứ mạng Đại Thừa để tự giải thoát và giải thoát vạn khổ của thế nhân, th́ chư hiền phải có một công phu luyện kỷ thuần thành từ nội tâm đến ngoại thể. Có như vậy th́ sự tu chứng mới thể hiện bên ngoài và thần lực được hiển lộ bên trong. Thần lực là chủ yếu của con người, bị suy vong do bởi tâm niệm lự phóng tán. Thế nên, dù trong thời hạn tịnh dưỡng, tuy chưa được kết quả bao nhiêu nhưng nó cũng có một mục đích, một ư nghĩa. Nếu chư hiền không nhắm vào một mục đích th́ công phu khó đạt thành, chư ma chủ sử lộng hành phóng tâm rồi uể oải bực dọc không được an ổn trong lúc công phu. Nếu thời hạn ngắn hay dài cũng coi như là bị giam lỏng nào có ích chi đâu. 

      Ví dụ 05: Bảo đào tạo thế hệ tiếp nối Đạo nghiệp ngày mai phổ thông phổ truyền Giáo lư Đại-Đạo để xây dựng kỷ nguyên Thánh đức cho thế giới ḥa b́nh, càn khôn an tịnh, ngoài ra không được làm ǵ khác mục đích đă định. 

      Đây là 05 ví dụ Bần Đạo vừa nêu lên để tóm tắt lời dạy bảo vừa qua, chư hiền đệ muội đọc lại và cố gắng thực hành. 

      Chư hiền đệ hiền muội nhớ lời dạy của Bần Đạo hôm nay. Thành là thành trong nhiệm vụ, thành trong ư chí, thành trong mỗi giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn đều có mỗi ư nghĩa khác nhau, chư hiền đệ muội hăy cố gắng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh