Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9.- NGƯỜI ĐẠO CẦN PHẢI NỘI TU

Cơ-Quan PTGL, Rằm tháng Giêng, Nhâm-Tuất (8/2/1982)

Thi:

Gác áng tường vân đến cơi trần

V́ đời giáo hóa trọn nền nhân

Nếu đời biết Đạo: đời an trị

Sống một t́nh thương một điểm thần.

GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ, hiền muội.

Tam Kỳ Phổ Độ là một sự cứu cánh chung của nhơn loại. Người Việt Nam này được ban trao sứ mạng to tát ấy th́ cá nhân ḿnh phải nhận lấy để tạo cho ḿnh một mục đích tối trọng thanh cao để làm cho lẽ sống, cho lư tưởng của cuộc đời ḿnh, th́ sự cứu cánh chung của nhân loại mới đưa đến trước Thiên ân Thượng Đế Chí Tôn.

Người đời muốn cách mạng một nước phải hi sinh cả cuộc đời để đem lại sự thanh b́nh thạnh trị cho dân tộc non sông. C̣n người Đạo phải nhận thấy trách nhiệm to tát hơn là phải giáo hóa cả nhơn loại cùng đi đến chỗ đại đồng Cực-lạc. Muốn như thế, người Đạo phải có chí lớn trùm đời,có sự hi sinh cao cả, quyết tâm chuyên nhứt sống cho mọi người. Có vậy con thuyền cứu độ mới đạt đến chỗ tận cùng cơ cứu khổ.

Do đó, người Đạo phải cần nội tu để được thân tâm an định mới có thể minh định được lẽ vong tồn đắc thất của cuộc đời mà nắm lấy Đạo Trung hầu thực hiện sứ mạng ḿnh theo Thiên cơ Thánh ư.

Tất cả đều do một tâm chuyên nhứt bất thối chuyển vượt lên hết mọi phức tạp của cuộc đời thị phi đối đăi. Nếu tâm c̣n vướng mắc trong sự hạn hẹp cá nhân th́ bảo sao thất t́nh lục dục kéo lôi, tŕ níu.

Đạo là bao la huyền nhiệm, Pháp trường lưu bất tận như biển cả mênh mông, khơi khắp muôn sông ngàn rạch, khi tán muôn phương, khi tụ về biển cả nên ḍng nước của cơ cứu độ vẫn luôn luôn khơi chảy khắp để đem lại sự mát mẻ cho muôn loài, không như nước ở ao hồ, cũng là nước nhưng nó bị hạn hẹp trong sự chứa đựng của nó nên không khỏi bị khô cạn bởi sức nóng của ánh Thái-dương.

Người tu hành phải có Tâm như nước Đại Dương th́ t́nh thương mới trải khắp. Tuy nhiên, sự luân lưu của nước cũng đúng theo luật tắc lớn ṛng. Nếu lúc nào đó nước tràn ngập lụt th́ đem lại sự tai hại cho nhân sanh không phải nhỏ.

Đây Bần Đạo muốn nói : 

Người sống chung trong một tập thể Cao Đài phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau, phải quyết tâm xây dựng chung. Dầu tài bộ đến đâu, khôn ngoan rất mực mà vượt ra khỏi cái chung th́ tập thể bị suy khuyết, cá nhân cũng chẳng nên ǵ.

Người hành đạo cũng thế, phải trải Tâm từ huệ. Chính Đạo, chính danh, không v́ tiếng ngợi lời khen, v́ cảm t́nh vụn vặt mà làm mất chỗ Đạo viên dung. 

Người dầu học rộng tài cao mà Đạo tâm thiếu sáng soi th́ tránh sao khỏi bị cái Ta hẹp ḥi, hạn cuộc vào ṿng nông cạn riêng tư. Ví như nước ao hồ chỉ có ngần ấy mà không châu du cùng khắp.

Hiện giờ, với tâm Đạo hăng say chí thành của chư đệ muội. Bần Đạo tin rằng trong năm nay sẽ gặt hái được nhiều kết quả trên đường phổ độ tế nhân. Chư hiền đệ hiền muội và các tṛ Thanh thiếu niên hăy suy gẫm lời Bần Đạo dạy hôm nay.

Thi:

Một Trời một đất một ḷng tin,

Biết Đạo trước tiên biết được ḿnh

Mới biết sống đời là sống Đạo

Đại Thừa sứ mạng rất phân minh.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh