Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1.- ÂN XUÂN CỦA ĐỨC CHÍ TÔN ĐẠI TỪ PHỤ

Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư, 30-12- Canh Thân (4-2-1981)

____________ 

THI:

BẠCH sắc ḥa tan vạn sắc Xuân,

HẠC reo phụng múa cảnh thanh tân,

ĐỒNG an lăo lạc vui Xuân Đạo,

TỬ đức thuần lương trọn điểm thần. 

      BẠCH-HẠC ĐỒNG-TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên ân, chư liệt vị. Tiểu Thánh đến trước báo tin có ĐỨC CHÍ-TÔN giáng lâm.Vậy chư liệt vị hăy trọn ḷng thanh tịnh tiếp nghinh...

      (Tiếp điển:)

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. 

      Thầy các con ! Thầy đến giờ này để ban ơn cho các con và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần sẽ bố điễn lành trong giờ Giao Thừa, để giúp thần lực cho các con chí thành tâm đạo được trọn hành Đạo sự trong niên tŕnh mới.

      Hỡi các con! Chỉ có bao nhiêu con cái đang qú trước đàn mà tâm các con chưa đồng nhất, th́ bảo sao thế sự chẳng biến thiên. Nhưng điều mà Thầy vui mừng hơn cả là ở ḷng các con có một chí thành trung kiên sự Đạo. Nên dầu có chênh lệch vị ngă đôi chút cũng có thể thọ nhận được hồng ân của Thầy để các con ḥa hợp cùng nhau, để cùng nhau bước lên Đại Thừa hầu thực hành sứ mạng Thiên Đạo.

      Mùa Xuân này, Thầy muốn các con sống trong Quyền-pháp Đạo. Thầy đă dạy từ năm Giáp-Dần và chư Tiền Khai Đại Đạo đă kêu gọi ḥa hợp các con để chuẩn bị trước những sự thay đổi của máy Tạo cuộc đời.

      Bảy năm trôi qua rồi, hiệu năng vẫn c̣n trong giai đoạn kế tiếp. Các con hăy học lại từ năm, một cuộc thi học kỳ ba của Thiên ân sứ mạng, Thầy sẵn dành hồng ân cho những con lỡ lầm lỗi biết hối quay về với sứ mạng dầu ở nơi đâu cũng thế.

      Này các con ! Xuân Tân Dậu Thầy hỏi thử các con một câu, Thầy sanh cái ǵ trước nhất trong sự sanh hóa vạn hữu? các con đáp đúng Thầy sẽ thưởng...

      Các con giỏi lắm. Con quên rồi sao? Thiên nhất sanh thủy. Như vậy Thầy dùng cái nguyên sơ này để ban ơn cho các con. Huệ-Chơn, con hăy đem b́nh Bạch-thủy nơi Thiên-bàn đến đây cho Thầy...

      Con hăy đem để lại nơi Thiên-bàn, đến khi xả đàn chia cho tất cả các con từ lớn đến nhỏ. Tất cả các con hăy Thiền-định trong năm phút...

      Các con nghe Thầy dạy:

THI:

Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu,

Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu,

Hiệp ḥa thú vị cùng Xuân khí,

Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu.

      Thầy dạy bao nhiêu lời hôm nay với hồng ân của Thầy cũng đủ để các con vui hưởng một mùa Xuân bất tận để hành đạo trong một năm dài sắp tới, chỉ e rằng các con quên lời Thầy dạy bảo nên dễ dàng bị chư ma lôi kéo vào nẻo đọa đó thôi.

      Thầy ban ơn lành cho tất cả các con hiện diện hôm nay cũng như các con không được may duyên. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh