Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4.- LẬP THÂN HÀNH ĐẠO

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Tuất thời ngày 22 tháng 4 Nhâm Tư (3-5-1972)

____________

 

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội.

Thi:

Vơ lộ Trời ban xuống cơi trần,

Cho người hướng thiện gội Thiên ân,

Thế gian tận khổ lo tu tiến,

Để có sớm về chốn cơi thanh.

Thi:

Hễ biết tu th́ cố gắng lên,

Không v́ danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.

Hựu:

Bền chí mà làm việc đức nhân,

Quả công bồi đắp phải gia thân,

Tuy không ngó thấy điều âm chất,

Như cảnh ngựa xe tại thế trần.

Hựu:

Trần thế lập công đức được nhiều,

Cho đời hiện tại khỏi lêu bêu,

Biển trần lặn hụp trong danh lợi,

Rốt lại ra chi buổi chợ chiều.

Hựu:

Chợ chiều ế ẩm chẳng ai mua,

Lợi lộc đâu chen đến cảnh chùa,

Chỉ có trường đời tranh với cạnh,

Hiền ngu khôn dại với hơn thua.

Hựu:

Hơn thua giả cảnh chốn hồng trần,

Miệng chậu kiến ḅ khó thoát thân,

Lẩn quẩn loanh quanh lên lại xuống,

Trong ṿng luân chuyển khổ cho thân.

Hựu:

Thân phận làm người ai vẹn xong,

Giữ tṛn đạo đức, giữ tam công,

Linh căn sực nhớ quày chưn gấp,

Để sớm thoát ra chốn bụi hồng.

Hựu:

Bụi hồng dày đặc chẳng đường ra,

Khó biết đâu là Phật với Ma,

Tà chánh lấn chen trong biển loạn,

Thiếu chi những kẻ mệnh danh Ta.

Hựu:

Ta tu, ta tỉnh luyện thân tâm,

Học Đạo xem Kinh tránh lạc lầm,

Giả cảnh đừng mê mùi tục lụy,

Để cho thanh tịnh cái thân tâm.

Hựu:

Tâm Phật tâm ma cũng bởi ḿnh,

Rán mà t́m lại bổn chơn linh,

Nhiều đời vùi lấp trong hư ảo,

Lầm tưởng rằng ta trong tái sinh.

Hựu:

Sinh trong cơi tạm có bao người,

Buồn ít hơn vui ở cảnh đời,

Quanh quẩn bao năm rồi cũng thế,

Trong ṿng tạm bợ chốn đầy vơi.

Hựu:

Đầy vơi th́ cũng kiếp con người,

Khôn dại hơn thua cũng cơi đời,

Đến lúc dứt hơi hồn thoát xác,

Bao nhiêu phủi sạch phú cho Trời.

Bài:

       Trời mở Đạo cứu người dương thế,

       Tĩnh tâm tu vượt bể trần la,

              Trong cơn bóng xế ác tà,

Lộn chen giữa Phật với ma khó t́m.

       Người căn trí nằm đêm suy nghĩ,

       Hỏi đâu là chân lư cuộc đời,

              Đạo nào cũng mang danh Trời,

Ai ai cũng mệnh danh lời Phật Tiên.

       Gây nên cuộc đảo huyền thiên hạ,

       Gây nên điều oán chạ thù vơ,

              Một tay chiếu mấy nước cờ,

Sanh linh bị đẩy đến bờ vực sâu.

       Người hướng đạo biết đâu là chánh,

       Đâu là tà định tánh tĩnh tâm,

              Dọn đường vạch lối cao thâm,

Cho đời noi bước khỏi lầm bàng môn.

       Rất đỗi bực Thế Tôn thuở trước,

       Đă gia công d́u bước nhơn sanh,

              Tránh nẻo dữ, lại đường lành,

Xả thân hành đạo không sanh tâm phàm.

       Cảnh đài các không ham phú quí,

       Bền một ḷng trọn thỉ chí chân,

              Hy thân trải tấm gan hồng,

Cho đời hậu thế soi chung mà hành.

       Người biết tu đường lành rán bước,

       Bền tâm hành từ trước đến sau,

              Đừng v́ chức phận thấp cao,

Đừng v́ danh vị đổi màu hơn thua.

       Thà ở thế bán mua danh lợi,

       Vào Đạo rồi tiến tới mà tu,

              Tu cho thoát cảnh diêm phù,

Tu về cảnh trí nhàn du đời đời.

       Tu hiểu biết ư Trời hành đạo,

       Dắt d́u nhau thiện bảo kỳ thân,

              Không ham mọi việc ở trần,

Rủ ren rù quến cho thân lụy trầm.

       Nhờ tiền kiếp biết ham tu học,

       Nên kiếp này gặp gốc lần phăng,

              May duyên bước trúng con đàng,

Con đàng chánh Đạo dịu dàng mà đi.

       Đời c̣n lắm tai nguy cảnh khổ,

       Th́ người tu phải độ đời hơn,

              Thế thiên hành hóa chi sờn,

Đem thân lập đức thua hơn làm ǵ!

       Buổi hạ nguơn tam kỳ thanh lọc,

       Để rơ phân đá ngọc bạc ch́,

              Vàng thau giả thiệt an nguy,

Trí ngu quới tiện phân ly rơ ràng.

       Ai cũng nói là trang hướng đạo,

       Ai cũng xưng lănh giáo tinh thần,

              Nào là đạo đức nguyên nhân,

Tiền căn hậu phúc cơi trần đang lên.

       Ai cũng cố xưng tên xưng tuổi,

       Giữa đời tàn trong buổi loạn ly,

              Rồi đây rơ bạc với ch́,

Vàng thau nhôm thiết an nguy rành rành.

       Cơ sàng sảy chọn lành lọc dữ,

       Buổi hạ nguơn đủ thứ tranh hùng,

              Bàng môn tả đạo vẫy vùng,

Tranh tài đấu phép với cùng Kim Tiên.

       Hỡi đệ muội hữu duyên hữu phúc,

       Rán lo tu lập đức bồi công,

              Đừng ḷng chờ đợi ngóng mong,

Non này núi nọ bận ḷng ích chi.

       Đừng e chẳng huyền vi tế độ,

       Chỉ e ḿnh thiếu chỗ đức tin,

              Đừng lo chẳng có Thần linh,

Chỉ e ḿnh thiếu hy sinh tu hành.

       Tuy là buổi chiến tranh loạn lạc,

       Cảnh điêu tàn đổ nát tan hoang,

              Tử sanh như bóng chiều tàn,

Là cơ mạt kiếp Tạo-Đoan định phần.

       Cảnh cộng nghiệp khách trần vay trả,

       Người biết tu phải khá hiểu tường,

              Nh́n đời ḿnh phải mau bương,

Xem đời lấy đó làm gương răn ḿnh.

       Từ lời nói, đức tin, hành động,

       Từ nghĩ suy vọng động nội tâm,

              Sáng soi chớ để sai lầm,

Tạo nên nghiệp xấu bao năm phải đền.

       Người tu tỉnh tiến lên nẻo Thánh,

       Phải giồi trau tâm tánh luôn luôn,

              Dẫu cho gặp lúc vui buồn,

Đừng sờn đừng núng rồi buông nửa chừng.

       Gieo giống tốt vun phân tưới nước,

       Kết trái lành chẳng trước th́ sau,

              Khuyên đừng gieo gió cho nhau,

Để rồi gặt băo khổ đau ích ǵ!

       Tu đi, rán tu đi đệ muội,

       Để khỏi quên những chuỗi đời tàn,

              Phật Tiên đă đến thế gian,

Gióng chuông cảnh tỉnh gọi hàng nguyên căn,

       Ai có lỗi ăn năn kíp kíp,

       Rán tu hành c̣n kịp đ̣ Trời,

              Ai người hướng đạo giúp đời,

Rung chuông cảnh tỉnh cho người tỉnh mê,

       Đừng dại dột vụng về rồi chết,

       Buổi Hạ Nguơn đă kết là đây,

              Thương cho đệ tử lạc Thầy,

Ĺa cha xa mẹ chơn tay đoạn ĺa.

       Cảnh loạn lạc rẽ chia tàn bạo,

       Từ ngoài đời trong đạo cũng như,

              Hỡi ai có trí đại từ,

Rèn tâm luyện chí khư khư đừng sờn.

       Thượng-Đế đă ban ơn cứu khổ,

       Đă ba kỳ phổ độ sanh linh,

              Nếu c̣n mê muội vô t́nh,

Tử thần kêu gọi bởi ḿnh trách ai.

       Người lập chí trường trai giới sát.

       Giữ tâm trung d́u dắt cùng nhau,

              Thoát ra những chốn ba đào,

Những cơn tương sát rạt rào điêu linh.

       Hỡi đệ muội trọn t́nh tu niệm,

       Khỏi nhọc công t́m kiếm đâu xa,

              Phật Trời đều ở trong ta,

Quái tà quỉ mỵ tinh ma cũng ḿnh.

       Hễ đức trọng thần kinh quỉ phục,

       Hễ công cao càng lúc càng cao,

              Thần linh ở chốn Thiên-Tào,

Cũng đều phù trợ có nào sai ly.

       Đừng lầm tưởng phải đi non núi,

       Vào hang sâu lần chuỗi niệm kinh,

              Nếu không tập sửa tánh t́nh,

Nên người thánh thiện hy sinh ích ǵ!

       Tu tập tánh từ bi bác ái,

       Tu mở ḷng nhân ngải vị tha,

              Đó là thờ Phật tại gia,

Đó là Di Lạc Bửu Ṭa thế gian.

Thi:

Thương nhau ai luận tục và tiên,

Chí dốc d́u nhau giải năo phiền,

Tâm tánh tập rèn lo giúp thế,

Vẹn tṛn sẽ trở lại cung Thiên.

Thi:

Thiên địa chứng ḷng với thiện tâm,

Ham tu đạo đức dốc sưu tầm,

Vượt qua thử thách thân lười biếng,

Được một đêm này sánh trọn năm.

Thi:

Năm tháng ngày giờ thấm thoát qua,

Đêm khuya yên lặng khắp trong nhà,

Thánh đường chăm chỉ nghe lời Đạo,

Chỉ có chư hiền với có Ta.

Thi:

Ta mến ta thương mới chỉ truyền,

Giáo-Tông tạm gác cái uy quyền,

Chỉ c̣n sư đệ t́nh hơn thiệt,

Tâm đó ḷng đây bởi vạn duyên.

Thi:

Canh khuya lời dạy đă vừa xong,

Xả điển ban ân cho tử đồng,

Từ giă chư hiền trong chánh điện,

Ta lui trở lại chốn Non Bồng.

      Thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh