Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- TÂM BÁT NHĂ

Minh Lư Thánh Hội, Tuất thời, mùng 1 tháng 9 Nhâm Tư (6-10-1972)

____________

Thi:

TRẦN thế c̣n nương, nghiệp vẫn c̣n,

HƯNG vong bỉ thới khó ḍ đon,

ĐẠO mầu nhứt quán tâm thường tại,

Nhắn gởi người tu chữ sắt son.

 

      TRẦN-HƯNG-ĐẠO ĐẠI-VƯƠNG, Bản Thánh mừng chư liệt vị lưỡng phái. Bản Thánh miễn lễ, chư hiền đồng an tọa.

      Giữa thời nhơn tâm ly tán, điên đảo khôn lường, gây nên những cảnh bi đát đau thương, sanh linh khốn khổ, quỉ giận thần hờn, độc khí tràn lan bủa tung mọi hướng, khiến cho nghiệp dĩ nhân sanh càng thêm vương vấn mọi cách, nào chiến họa thiên tai tiếp diễn, những loài vi trùng độc luôn luôn bám víu thân thể phàm phu, khiến cho những kẻ vô đạo càng làm lắm việc bất lương bất chính, người thức thời tâm đạo lại chịu gay go nhiều nỗi trên con đường hoằng giáo độ nhơn. Thế nên các Đấng Thiêng Liêng không quản cơi đời ô trược, hằng t́m mọi phương tiện để giúp đỡ cho người lành kẻ thiện được vững vàng trước cuộc biến thiên.

      Ví như Bản Thánh đối với trọng trách Tam-Kỳ Phổ-Độ, góp tinh thần điển lực vào xây dựng lại chánh pháp Đại-Đạo tự ngh́n xưa đă bị thời gian chi phối theo sự đổi dời của nhân tâm thế sự.

      Tuy nhiên, đối với sự tiếp nối tiến hóa, điều do ở nhơn định mà cũng do Thiên ư, nên tất cả mấy chục triệu dân Trung Hoa, Phu-Tử chỉ chọn có Thất Thập Nhị Hiền mà thôi. Bản Thánh bảo như thế là để chư hiền đệ hiền muội có trách vụ trong Minh-Lư Thánh-Hội cũng như trong cơ giáo pháp phải ư thức giềng mối cương lĩnh đạo học để tiếp tục trau giồi đức tánh, tu học tinh chuyên, ngơ hầu gánh đạo nghiệp ở ngày mai.

      Về nữ phái, cũng noi theo bước tiến của nam phái mà tiến lên. Đó là chư hiền đệ muội đă làm vui ḷng người bỏ công d́u dắt dạy dỗ bấy lâu, cũng tỏ ra được tinh thần cao độ hiếu học trong nếp sống đạo đức.

Thi:

Khai cơ giáo pháp tự ngh́n xưa,

Lập lại đời nay mở thượng thừa,

Đạo học ban trao nên cố học,

Tam thiên thế giới mặc t́nh ưa.

Hựu:

Ưa thích dù cho tánh tục phàm,

Thanh cao há chẳng đặng siêng ham,

Lần tay thế sự vin cành quế,

Răi khắp trời Nam vượt phẩm hàm.

Hựu:

Phẩm hàm trần thế có chi đâu,

Trước nhục sau vinh chẳng lụy cầu,

Mạnh bước ta bà ngôi chánh giác,

Mới phen Tiên Phật khắp năm châu.

Hựu:

Năm châu c̣n lắm cuộc phong ba,

Đấy bởi loài người vọng quá đa,

Chẳng biết thương thân, thân phải lụy,

Buông rơi chơn tánh kiếp hằng sa.

Hựu:

Hằng hà sa số Phật cùng Tiên,

Người thế cũng trong lư diệu huyền,

Giác ngộ Phật Tiên, mê ngạ quỉ,

Chừ ai có phúc khá nên duyên.

Hựu:

Nên duyên Tiên Phật diệt ḷng trần,

Không chánh, không tà, không ngă nhân,

Chỉ một cái tâm, tâm vũ trụ,

Thoát ly vạn tướng phục nguơn thần.

Hựu:

Nguơn thần thường trụ chẳng phong ba,

Đáy nước bửu châu hiện chói ḷa,

Bát-Nhă Tâm khai vô nhứt niệm,

Trên trời dưới thế biết rằng ta.

Hựu:

Rằng ta là một cái ta chung,

Lớn rộng bao la ở khắp cùng,

Ta chẳng có ta mà vẫn có,

Có ta, ta cũng chỉ tâm trung.

Hựu:

Tâm trung quán triệt Đạo vô vi,

Tận độ nhơn sanh buổi hạ kỳ,

Thiên mệnh Thiên tâm nên đức cả,

Là ngôi Tiên Phật có cần chi.

 

      Bản Thánh nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội trong trách nhiệm học tập và tín thành, chờ một lúc gần đây Bản Thánh sẽ sắp xếp cho chư chức sắc chức việc trong sứ mệnh tận độ kỳ ba. Hiện giờ, tuy sự học hành có siêng năng mẫn cán, tâm đức có chuyên trau, nhưng chưa đủ, cần phải tiến thêm nữa, vừa học vừa hành, đến lúc ra đi, sở học sở hành mới ứng dụng trong một đời sống của thế nhân.

      Này chư hiền đệ hiền muội! Có làm mới có biết, có học mới có hay. Cái biết cái hay của Thánh nhân là nhờ ở chỗ hay biết ḿnh như hay biết thiên hạ. Chư hiền đệ hiền muội giờ đây cũng thế, nếu chỉ hay là hay, biết là biết, trong một cái khuôn viên nào đó để hay để biết, th́ rút cục sự biết hay bị giới hạn trong cái hạn hẹp mà thôi. Thế nên cần phải hiểu rơ chỗ đó để làm cho đúng đạo của các bậc hiền nhân thánh triết, của các hàng chánh giác chánh đẳng. Được như vậy là ngày Bản Thánh sẽ cùng chư hiền đệ hiền muội hội ngộ, mà mảnh đất nhỏ nhen này sẽ cờ Đạo trương cao khắp năm châu bốn bể.

      Điều Bản Thánh muốn nói đến những ǵ Bản Thánh đă rút ở tận đơn tâm, trải ra thành văn cú, mong được chư hiền thiện tâm hiếu đạo trang trải rốt ráo để cùng lănh hội được phần nào ích lợi cho sự cứu thế độ đời. Đó là sứ mệnh của Minh-Lư Thánh-Hội cũng như Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư. Chư hiền đừng ngần ngại trước mọi việc khó khăn, đừng lẩn quẩn tâm tư trong ṿng khảo thí nhỏ nhặt, hăy đại hùng đại lực để đạt đến Bát-Nhă Tâm, sẽ thấy chỗ chơn thường diệu hữu.

      Bao nhiêu lời nhắc nhở, chư hiền ghi nhớ để tiến hành. Bản Thánh ban ơn toàn thể chư hiền đệ hiền muội…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh