Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

23.- TỈNH MỘNG TRẦN

MINH-LƯ THÁNH-HỘI, Tuất thời, 22 tháng 7 Tân Hợi (11-9-1971)

      Chơn Thường Đạo Sĩ (1)

      Chư liệt vị đạo tâm thân mến! nhờ một khoảng thời gian tu học cùng các Đấng trọn tốt trọn lành nên Tệ Sĩ được một số kinh nghiệm nhận xét về lư đạo. Tuy rằng đi sau học muộn trên đường đạo lư so với chư liệt vị, nhưng Tệ Sĩ cũng muốn nêu lên đây một vài nhận xét những ǵ ḿnh đă lănh hội được sau thời gian học tập (tuy rằng cơi bên kia không có thời gian không gian) để chư đạo tâm xét coi có phải vậy cùng chăng.

Thi:

Ở đời ai cũng muốn cho thân,

Phú túc vinh hoa tại cơi trần;

Để lại vợ con bao sự nghiệp,

Đời này đời kế hưởng muôn phần.

Hựu thi:

Nhưng xét cho cùng việc thế gian,

Dầu cho sự nghiệp có muôn vàn;

Th́ nhiều ẩm thực cùng y phục,

Vẫn có chừng ni thật phũ phàng.

Hựu thi:

Trong sự tranh đua kiếp sống c̣n,

Ai ai cũng tính việc thua hơn;

Gây điều oan trái v́ danh lợi,

Nhiều kiếp chất chồng tợ núi non.

Hựu thi:

Góp gom phục vụ cả gia đ́nh,

Tội lỗi gánh riêng chỉ một ḿnh;

Lẩn quẩn mấy mươi trong một kiếp,

Kiến ḅ miệng chậu cơi phù sinh.

Hựu thi:

Chừng hồn ĺa xác mới hay ra,

Tội phước hiểu thông muộn quá mà;

Dẫu có ăn năn rồi chẳng kịp,

Bây giờ ai gánh thế cho ta!

Hựu thi:

Ta biết th́ ra việc muộn rồi,

Xác phàm đă hoại nghĩ than ôi!

Lấy chi để có làm phương tiện,

Công-quả, công-phu để đắp bồi.

Hựu thi:

Bồi hồi nhớ lại kiếp phù sanh,

Phải biết đường tu sớm tập tành;

Sẵn có xác thân hành đạo đức,

Th́ đâu ân hận kiếp lai sanh.

Hựu thi:

V́ thế hôm nay giáng cơi trần,

Đôi lời Tệ Sĩ tỏ bày phân;

Cho chư đạo đức ghi tâm nhớ,

Mà rán lo tu kẻo mất phần.

Hựu thi:

Phần ai ăn được nấy nên no,

Tu tiến tâm linh vượt khỏi bờ;

Bĩ ngạn thuyền từ đưa đến bến,

Non bồng nước nhược rất nên thơ.

Hựu thi:

Cùng chư Tiên Phật cơi tiêu dao,

Chẳng lụy trần ai một măi nào;

Cực-Lạc nhàn du trong vĩnh cửu,

Thân an thú vị biết là bao.

 

Chú thích:

(1)  Chơn-Thường Đạo-Sĩ: lúc sanh thời là Bác-Sĩ Trần-Văn-Quốc.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh