Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

12.- ĐẮC NHỨT

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ, Tuất thời, Rằm tháng 3

Tân-Hợi (10-4-1971)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ.

Thi:

Con ôi! Thầy đến lúc đầu canh,

Thông thấu thần quang cơi trọn lành,

Gió núi sóng cồn chưa ổn định,

Sương mai nắng hạ vẫn xoay quanh.

Càn Khôn trẻ muốn chung cư thất,

Thiên Địa con toan động tác thành,

Ngưỡng cửa viên dung là chữ NHỨT,

Không t́m sao thấy ở h́nh danh.

      Giờ nầy hôm nay Thầy giáng trần nơi đây để ban ơn chung cho các con phận sự.

      Nầy các con! Trong thế tam tài, Trời mà được Một th́ đàng Đạo yên ổn trong lành, soi sáng nuôi dưỡng muôn loài vạn vật không giây phút ngừng nghỉ, từ thỉ tới chung. Đất khi được Một th́ vạn vật mới sinh tồn nhờ bởi sự ổn định luôn luôn, nếu không ổn định b́nh yên th́ con người, th́ vạn loại bị sự tiêu diệt bởi sụp đổ nghiêng chinh.

      C̣n nhơn tức con người được Một th́ con người trở nên thông suốt sáng láng, hiểu được mọi sự mọi vật, từ gần tới xa, từ đă qua tới việc sẽ đến. Đối với người th́ gây được t́nh thương, tạo được thế giới quân b́nh thạnh trị. Đại để là như vậy.

      Các con ơi! Sự Đắc Nhứt đối với người tu theo ĐẠI-ĐẠO của Thầy là một then chốt quan trọng ở mục tiêu, v́ mục tiêu là điểm rốt ráo. Nếu các con không nh́n nhận và nắm được lẽ Một ấy, cứ quanh quẩn bên ngoài, th́ không bao giờ đến chỗ. Nếu không được Một, chẳng những các con cứ quanh quẩn bên ngoài ṿng Đạo lư, mà phải chịu trong sự vô minh nê chấp riêng rẽ ở quan niệm cá nhân hay đoàn thể tông phái của ḿnh.

      Con hăy nh́n ra trường đời th́ thấy thiên hạ ai ai cũng đề cao, cũng vụ ở cái mộng Đắc Nhứt. Nhờ sự Đắc Nhứt mà con người đă đạt tới một tŕnh độ tiến bộ về khoa học, về đời sống vật chất khá cao, tức là đúng với người xưa nói: “Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh” là vậy.

      Đó là về phần hữu h́nh vật chất. C̣n Thầy khai Đạo, muốn cho con Đắc Nhứt, chẳng những về phương diện hữu thể mà thôi, cả về phương diện siêu thể tinh thần là phần chính yếu vậy.

      Các con! Trước khi các con gọi rằng được Một, th́ các con đă được nhiều lắm rồi. Được nhiều đến nổi các con không làm sao chứa đựng hết, khiến cho ḷng con luôn luôn bận rộn, khiến cho trí năo các con luôn luôn căng đầy, khiến cho thân thể các con triền miên gian khổ. Rồi từ cái được nhiều như vậy, các con nếu biết phương pháp để đạt tới sự Đắc Nhứt là ch́a khóa mở cửa Đạo, hiệp với Đạo, tức hiệp với Thầy vậy. Nhưng các con nên cẩn thận khi dùng chữ Đắc Nhứt, v́ không có tiếng nào để chỉ cho một nguyên lư tuyệt đối tối thượng ấy mới tạm gọi như vậy. Tiếng tạm gọi nầy là tiếng mượn ở tương đối. Hễ tương đối th́ các con dễ ngộ nhận nếu không cẩn mật khi học Đạo tu hành.

      Đắc Nhứt không có nghĩa là con chỉ tôn thờ một Tôn Giáo, một lư tưởng cao đẹp nào đó. Đắc Nhứt không có nghĩa là các con chỉ dự một nhiệm vụ làm cho tới ngày cổi bỏ xác phàm. Đắc Nhứt cũng không phải các con chỉ có một ḷng một dạ yêu Thầy mến Đạo, tỏ ra rất thuần thành. Nếu các con xét thấy ḿnh chỉ được ngần ấy th́ chưa đủ được Đạo hay Đắc Nhứt đó con. V́ nếu con cứ một ḷng bảo vệ tôn chỉ, lư tưởng của ḿnh cho tới cùng, không một trở lực nào ngăn cản, nếu bị kẻ khác xâm phạm danh dự hay quyền lợi th́ tỏ thái độ đối kháng, ấy là chưa được Đắc Nhứt quá lắm vậy!

      Thế th́ các con cũng cứ lập trường một tôn chỉ, một con đường đă chọn đi. Các con cứ nhứt tâm v́ Thầy v́ Đạo đi, các con cứ một việc làm mà hằng tiến đi, và trên những con đường, những phương hướng ấy mà các con làm v́ Đạo không vụ ở lợi cho ḿnh. Hễ đi tới là quay về trước mặt, không ngó lại mà tiếc rẻ những vật chung quanh, tức là các con mạnh dạn cởi bỏ những phàm tánh vọng ư c̣n đeo đẳng ḷng con, mặc dù phàm tánh vọng ư ấy chỉ được dùng cho sự luyện Đạo thành Tiên tác Phật. V́ những thứ ấy là những lượn ba đào trên mặt trùng dương biển cả. Nếu biển cả cứ nổi dậy những sóng to dồn dập th́ nó sẽ ở vào trạng thái đa diện, không c̣n nhứt diện phẳng ĺ nữa.

      Khi ḷng con như lượn sóng luôn luôn khơi dậy, th́ khi ấy chưa được sự Đắc Nhứt.

      Các con rường cột cũng nên thể hiện rốt ráo điều đó để làm tấm gương chung. Khi mà các con xứng đáng một trong thế Tam Tài, th́ các con với sự Đắc Nhứt, sẽ dùng quyền lực tạo được bởi tinh thần để phổ độ, để phụng sự nhân sinh, cũng như Trời Đất đang hành vận trong lẽ thuần nhứt đó vậy.

      Và c̣n một điểm để phụ vào cái Đắc Nhứt của con người rằng cổ nhân của các con có câu: “Thần đắc nhứt dĩ linh”. Thường thường các con hiểu Thần là một vị cai quản một địa phận ở cơi vô h́nh nào đó, chẳng hạn Thần núi, Thần sông, Thần làng. Nhưng nếu hiểu như vậy cũng không có chi đáng nói.

      Thầy muốn cho các con hiểu Thần đây là Chơn-Thần, là Nguơn-Thần trường cửu hằng tại tự bản tự căn ở mỗi các con. Khi con chi phối tinh thần trăm mưu ngàn kế ở đầu óc các con, hay con nghĩ vẩn vơ những nhơn t́nh thế sự, th́ cái Thần, cái Chơn Thần của các con không c̣n linh diệu nữa, tất nó phải bị ly tan tản mác, hay hơn nữa, nó bị ch́m sâu dưới bức màn vô minh dày cợm!

      Như vậy, khi các con đề cập đến sự đạt Đạo, thành Đạo, th́ các con nên nhớ mà ǵn giữ Nguơn-Thần cho linh diệu, cho tinh anh, để được minh mẫn mà trở về Đạo gốc.

Thi:

Một là tất cả đó con ôi!

Tất cả biết gom một lẽ Trời,

Mới ứng dụng vào trong thế sự,

Không là những chuyện nói đùa chơi.

      Thôi! Thầy chỉ mong các con lớn nhỏ nghe lời Thầy, chỉ ngần ấy để Thầy vui mừng mà đến với các con luôn luôn trong tâm Đạo, trong lẽ Thiên nhơn tương hiệp...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh