Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

29.- NHẪN NHỤC

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT

Tuất thời 14 tháng 10 Canh-Tuất (12-11-1970)

_________

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần Ðạo chào mừng chư Thiên Mạng, chư hiền đệ hiền muội đẳng đẳng đàn trung.

Thi:

Nam-hải nhìn xem cuộc thế trần,

Còn đang lặn hụp giữa mê tân,

Từ bi đem đến cho muôn loại,

Mà chẳng ai hay đạo Thánh Thần.

      Bần Ðạo giờ nay nhân danh Tam Trấn đến cùng chư hiền đệ hiền muội để nhắc nhở ít lời đạo sự. Ban ân chư hiền đệ hiền muội tọa đàn tịnh tâm lắng nghe Bần Ðạo phân bày.

Thi:

Thuyền từ đưa khách tục sang sông,

Lèo lái hỡi ai gắng hiệp đồng,

Nước ngược sóng dồi tâm giữ vững,

Hướng về bái mạng với Tiên Ông.

      Thời đại Hạ Ngươn đã và đang diễn biến những tấn tuồng ly loạn khắp nơi trên mọi chiều hướng nhân sinh đau khổ. Giọt nước từ bi của Ðạo-cả nhiệm mầu cũng đã rưới chan nơi trần gian để cứu vớt toàn linh trong giấc mộng hải hùng. Lòng từ bi của Ðấng CHÍ-TÔN, của những hàng Tiên Phật không bao quản cõi trần ô trược, đến để mà dìu dắt trở lại nguyên thỉ của con người. Chư hiền đệ hiền muội là hiện thân của Ðấng Chí-Tôn, của Ðại-Ðạo, thì nên thể hiện phong thái của Thầy, của Ðạo, của hàng Tiên Phật Thánh Thần, mà lấy lượng từ bi tu thân hành Ðạo.

      Chư hiền đệ hiền muội! Ai cũng thường cầu nguyện thiêng-liêng Trời Phật phò hộ cho mình, cho gia đình được an bình hạnh phúc, nhưng có bao giờ cầu nguyện cho mình đủ dạ từ bi để xẻ chia, để thông cảm, xử sự với tha nhân như Ðức Chí-Tôn đối với chư hiền đệ muội không?

      Bần-Ðạo nhận thấy ít có như vậy lắm! Vì không lưu ý điểm quan trọng đó, mới phát sinh những bất đồng lẫn nhau mà không có sự dung tình nhẫn nhục. Nhẫn-nhục không phải là một điều hèn yếu, thua sút đâu chư hiền đệ muội. Chính những lúc chế ngự giặc lòng, những lúc đè nén sự giận dữ phiền muộn là những lúc sức mạnh vạn năng của tâm hồn được khơi dậy lẫy lừng. Có nhiều lần chiến thắng nội tâm lừng lẫy mà không hay biết, như vậy mới tạo cho mình một hào quang đạo hạnh sáng lạng vô cùng. Bởi người tu theo Ðạo khác với người đời tự do phóng túng để thị dục cuốn lôi, chớ người đời kẻ Ðạo ai cũng như ai, ngoài thân phàm xác thịt có chi là khác. Khác với người, cao cả hơn người là ở chỗ làm cho lòng mình được yên ổn, được mẫn tuệ, được rộng rãi như đại dương, như không gian vũ trụ vô cùng, mà người thế thường không ai làm nổi.

      Nếu nói khác với đời, chư hiền đệ hiền muội vội đi ép mình ăn chay đọc kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, sốt sắng hay lập dị ở hình thức lạ kỳ cho người đời tưởng mình là Thần Thánh, mà trong lòng không chịu chế giảm ngự trị thị dục, gặp cơ hội là bộc phát như ngọn lửa thiêu đốt một vật gì, ấy chẳng khác nào lừa gạt thế gian và chính mình đến cả Phật Trời nữa, hay có khác chi những trò sân khấu lúc ở hồi tan, làm cho người dễ cảm, lạc lòng hoặc buồn vui hoặc cười hoặc khóc trong chốc lát vậy.

Thi:

Ðạo như nước biển rộng bao la,

Chảy khắp lạch sông khắp hải hà,

Chỗ sạch nơi dơ đều có nước,

Mà không mất chất của riêng ta.

Thi Bài:

                            Ta đây không phải là ta,

Cái ta giả tạm trần la buộc ràng.

      Dễ chi gặp Ðạo vàng đến độ,

      Khó chi lìa tật đố nơi thân,

            Trời kia cũng bởi thế nhân,

Mà đem quyền pháp độ lần giác mê.

      Người tu học muốn về tiêu chuẩn,

      Phương tiện dùng cung phụng Ðạo Cao,

            Tìm phương hòa hiệp với nhau,

Từ trong tâm thức sắc màu kể chi.

      Có một lẽ từ bi nhẫn nại,

      Thánh Thần Tiên đều phải chịu chung,

            Nếu không kiên chí vẫy vùng,

Dây oan trói buộc lâm chung muộn màng.

      Ðạo có lúc ẩn tàng vi tế,

      Ðạo có hồi hiện thể bao la,

            Ðóng khung chỉ một lòng tà,

Thiên tùng chẳng trọn rồi ra luân hồi.

      Muốn có được Thiên thời Nghiêu Thuấn,

      Thì nhơn hòa phải thuận trước đi,

            Sầu-bi đổi lấy từ-bi,

Khiêm nhường thay thế khinh khi mạng đời.

      Ðã tự nhủ con Trời tá thế,

      Dụng phép mầu phổ tế quần linh,

            Thì toan tu sửa thân mình,

Cho nên Thánh thiện nhục vinh chẳng màng.

               Rạng danh một cõi Ðạo vàng!

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh