Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

24.- GÂY MẦM ĐẠO ĐỨC VÀ T̀NH THƯƠNG

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN, Ngọ thời 18 tháng 7 Kỷ Dậu (30-8-1969)

____________

      ĐÔNG-PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung.

THI:

Vạn pháp thù đồ hữu tại tâm,

Nhơn sanh dục đắc khả suy tầm;

Chấp hành công dụng an nhơn loại,

Hữu nhựt hồi đầu pháp thậm thâm.

      Lành thay! Lành thay cho nhơn sanh hiện diện đắc ngộ Tam-Kỳ Phổ-Độ giữa lúc Thiên Địa vận hành lập lại đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức, lóng trược phân thanh, lành c̣n dữ mất.

      Mừng thay! Mừng thay cho nhơn loại c̣n giữ được đức tin, tâm Đạo, giữa lúc thế trần đảo lộn, loạn lạc chiến tranh.

      Khổ thay! Khổ thay cho những nguyên căn đọa trần măi măi đi tṛn vào bánh xe luân, quên cả căn kiếp và sứ mạng của ḿnh, không t́m được lại nguồn gốc từ lúc ra đi.

      Bần Đạo hoan hỉ nhận thấy tâm đạo của nhơn sanh hiện diện trong cuộc lễ này, hướng về t́nh thương của Thượng-Đế từ các nẻo đường qui tụ về đây. Đó là điểm chánh mà Bần Đạo giáng đàn hôm nay, để đăi ngộ nhơn sanh với nguồn giáo lư. Miễn lễ toàn thể đàn trung đồng an tọa.

THI:

Nguyên căn nhớ kiếp sớm quay về,

Chớ đắm hồng trần lụy bến mê;

Nương thế để làm công quả Đạo,

Vẹn tṛn sứ mạng sẽ hồi quê.

      Háo sanh vạn vật là đức của Thượng-Đế. Thượng-Đế đă sanh trưởng vạn vật th́ có giáo dục quần sanh để bảo tồn vạn loại.

      Thượng-Đế bảo tồn vạn loại có nhiều phương cách, mà việc khai Đạo dạy đời là một trong nhiều phương cách ấy. V́ nhơn sanh có hiểu Đạo, hành được Đạo, thuận tùng Thiên lư, ḥa hợp vạn vật mới hưởng và thị hiện được cơ bảo tồn. Như vậy, những khoa học, triết học, xă hội học, thần linh học, v.v... tất cả các môn ấy đều do Thượng-Đế phát ban những chơn linh siêu đẳng đến trần gian để phục vụ cho quần sinh.

      Thượng-Đế không bảo chúng sinh làm những ǵ đem lại riêng tư cho Thượng-Đế và các Đấng Trọn Lành, chỉ dạy bảo chúng sanh phải làm mọi việc thích hợp Đạo lư để phục vụ nhơn sanh hầu tạo cơi đời an lạc thái ḥa, trong đó có đạo đức t́nh thương giữa con người và con người đối xử với nhau cho phải đạo để giúp cơ bảo tồn vạn loại cho hợp với đức háo sanh của Thượng-Đế mà thôi.

      Bần Đạo giáng đàn hôm nay trước để chứng ḷng thành của phái đoàn các Hội Thánh, Ṭa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, cùng Tôn Giáo bạn từ các nơi đă trải qua những đoạn đường khó nhọc xa xôi, hiện diện đến đây để trao đổi đạo sự, gây được t́nh thương yêu ḥa lạc đạo đức với nhau, không phân biệt chia cách màu sắc tôn giáo phái chi, đó là điểm tốt, và đó cũng là mầm khởi thủy cho cảnh thái ḥa an lạc.

      Bần Đạo muốn nói rơ lên điểm đó v́ nhơn sanh đang trong cơi đời đau khổ, v́ nạn phân chia cách biệt nhau. Nếu mỗi người đều có một mầm khởi thủy nơi nội tâm, mầm ấy là t́nh thương. Thương người khác như thương chính bản thân ḿnh, thương gia đ́nh quyến thuộc ḿnh, thương quốc gia xă hội dân tộc ḿnh. Một người như vậy, nhiều người như vậy, khắp nhơn loại đều như vậy, th́ thế gian này không c̣n sự chia rẽ tranh chấp sát hại lẫn nhau, cơi đời này sẽ là cơi Thiên-Đàng Cực-Lạc. Chỉ có ḷng Đạo và t́nh thương mới thể hiện và thực hiện được cơi thái ḥa an lạc đó.

      Bần Đạo mong rằng mỗi người hiện diện chung quanh cuộc lễ này đều ư thức như vậy. Và lần hồi gây được mầm đạo đức và t́nh thương ấy nơi ḷng ḿnh để xứng đáng là con người trong hàng Tam Tài, là bực tối linh trong vạn loại.

THI:

Thương đời mới chỉ sự tu chơn,

Hướng Đạo, người đem Đạo giúp đời;

Biến cải cơi đời từ nghịch lẫn,

Trở nên xă hội có t́nh thương.

THI:

T́nh thương không luận lạ hay quen,

Khôn dại cao sang với thấp hèn;

Thương cả đến người dưng nước lă,

Thương v́ ḷng Đạo chẳng v́ khen.

THI:

Khen chê thế sự ấy thường t́nh,

T́nh thế bao hồi cảnh nhục vinh;

Biết Đạo tu thân hành Đạo sự,

Đó là sự nghiệp của hồn linh.

THI BÀI:

       Linh tâm biết t́m về nẻo thiện,

       C̣n muội tâm vào biển sông mê;

              Thế gian lắm lúc năo nề,

Lắm hồi buồn tủi, lắm bề suy vong.

       Ai cũng muốn gia công gầy dựng,

       Sự nghiệp đời cho vững với đời;

              Ruộng vườn ao cá nơi nơi,

Nhà rộng đài các xe hơi tàu bè.

       Gây sự nghiệp ngựa xe cố tạo,

       Để cho đời con cháu giữ ǵn;

              Trăm năm ngàn kiếp quang vinh,

Môn đăng hộ đối cho ḿnh hiển vang.

       Lo gầy dựng giàu sang phú túc,

       Dẫu việc làm có lúc bất công;

              Không điều đạo đức nghĩa nhân,

Miễn sao cho được trọn phần mà thôi.

       Đó là mầm suy đồi phong hóa,

       Đó là mầm vay trả trả vay;

              Đời ông cha hưởng đủ đầy,

Đời con cháu phải ăn mày gối rơm.

       Người giác ngộ bảo tồn danh giá,

       Không gây điều nhân quả tội t́nh;

              Trọn đời trong kiếp phù sinh,

Tu thân hành thiện giữ ǵn không lơi.

       Bần Đạo thương để lời dạy dỗ,

       Cho nhơn sanh c̣n ở trần hồng;

              Những điều âm chất gia công,

Mót ḅn ngày tháng cho ḷng yên vui.

THI:

Vui v́ Đạo lư mới là vui,

Thoát cảnh sông mê lắm sụt sùi;

Giác ngộ lần phăng về nẻo cũ,

Công phu công quả sớm tô bồi.

            Chư hiền đệ hiền muội nghiêm đàn nghinh tiếp Đức DI-LẠC THIÊN-TÔN, Bần Đạo ban ơn chung tất cả được tâm trung mát mẻ, thực hành Đạo sự để cùng vui hưởng cảnh thái ḥa tại thế và giải thoát mê đồ trở lại chốn non bồng nước nhược. Bần Đạo xin giă từ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh