Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

22.- TRỞ VỀ ĐƯỜNG ĐẠO

NGỌC MINH ĐÀI, Ngọ thời, 22 tháng 5 Kỷ Dậu (6-7-1969)

____________

THI:

Cuộc thế thăng trầm bởi tại đâu,

Phải chăng ư tục quá thâm sâu;

Tiên Ông ví chẳng lâm trần thế,

Biển cả từng phen hóa ruộng dâu.

      LÊ-VĂN-DUYỆT chào chư hiền Thiên sắc lưỡng đài, chào chư hiền đệ hiền muội tam ban.

      Chư hiền đệ hiền muội! Đường Đạo rộng thênh thang, lư Đạo siêu mầu nhàn lạc. Tất cả những ǵ ở cơi thế gian này đă trải qua những giai đoạn vui buồn sướng khổ, cuối cùng của kiếp sinh tồn vạn vật đều phải chịu trong luật tuần huờn, chỉ c̣n một lối thoát độc nhứt cho vạn vật ở thế gian sanh trưởng ḥa đồng là Đạo.

      Đạo đă tạo dựng nên muôn loài vạn vật, th́ Đạo với vạn vật vẫn liên hệ với nhau từ lúc khởi thỉ sơ sanh.

      Bởi thế, người tu hành mới gọi là trở về đường Đạo hay trở về cảnh cũ quê xưa, nguyên bản linh quang Thượng-Đế. Nhưng tiếc thay, con người măi nghĩ sự tu hành học đạo là đă đem đời sống sang qua một thế giới riêng biệt để chịu giới luật khắc khổ bản thân, không c̣n toại hưởng được hạnh phúc ǵ hiện tại thế gian nữa. Sự lầm lẫn đó đă đưa con người đến chỗ đọa lạc, vong bổn từ đời này sang đời nọ. Cái truyền thống Tiên Long từ mấy ngàn năm về trước đă dần dần pha trộn sắc thái trần tục ngoại lai, không đủ bẩm chất anh linh uy hùng hiển hích như thuở nào. Một khi con người đă hướng ngoại, không c̣n đủ chủ lực chủ quan để điều khiển thân tâm cho trọn vẹn.

      Bằng chứng cụ thể hơn hết. Hiện nay dân tộc điêu linh, nước non cắt xẻ, cái bịnh di truyền ấy bởi đâu mà có? Trên thượng cấp nằm gai nếm mật, dưới hạ dân rên siết thở than. Các nhà lănh đạo tôn giáo ngày đêm băn khoăn lo lắng cũng chưa t́m được một giải pháp nào, v́ trót đă mang những cái dị biệt dị đồng. Khi muốn nghĩ đến cách dung ḥa hợp nhứt thoát qua cơn thống khổ cho chúng sanh, th́ là chính ḿnh cũng chưa thoát ra khỏi cái vỏ h́nh thức mà ḿnh đă rước lấy từ đâu để trói buộc thể xác, làm chủ động tinh thần trên mọi phương diện. Rồi đây đến một lúc nào đó, chư hiền sẽ thấy bao nhiêu sự khó khăn hiểm họa dồn dập đến cho vạn dân, không riêng ǵ một ai cả. Chỉ c̣n một lối thoát của con người là phải trở về nguyên bổn,  trở về với nguồn cội của ḿnh, trở về với Đạo để mong sự cứu rỗi của Thượng-Đế ban cho.

THI:

Chỉ có tu thân thoát ngục tù,

Ngục tù thế sự quá âm u;

Tham sân si dục bền vây chặt,

Gươm huệ không mài, nhốt vạn thu.

BÀI:

       Muốn thoát khỏi trần tù giam hăm,

       Muốn tránh cơn họa thảm điêu linh;

              Trước tiên ḿnh xét lấy ḿnh,

Nghĩa nhơn có trọn cùng t́nh quốc gia.

       Nào cang kỷ đạo nhà phế bỏ,

       Nào nhơn luân sáng tỏ mờ lu;

              Vùi thân biết mấy công phu,

Cũng chưa thoát vỏ vạn thù bọc bao.

       Lăo nhớ lại Tiền Trào Nam Việt,

       Phận trung thần tiết liệt gắng ghi;

              Dầu cho trạng huống ai bi,

Quyết v́ non nước há v́ công danh.

       Người đỡ vạc nâng thành cũng có,

       Kẻ bày mưu xây rọ cũng nhiều;

              Giúp đời chịu phận hẩm hiu,

Buôn danh bán lợi ra chiều hân hoan.

       Nh́n vận nước ḷng càng thống khổ,

       Thấy lương dân dạ khó yên ngồi;

              Tung hoành một kiếp mà thôi,

Thân này dầu mất tài bồi hiên ngang.

       Nay đă đến khoa tràng khai mở,

       Kỳ Hạ-Nguơn nâng đỡ dân lành;

              Anh linh cùng chí sở sanh,

Quyết đem nhân loại vượt thành trần ai.

       Khuyên chư đệ ngày ngày vững chí,

       Nhắn đoàn em chung thủy ǵn tâm;

              Hết cơn gian khổ tiêu trầm,

Trên đường Đại-Đạo Việt-Nam thái ḥa.

       Đừng vọng tưởng bao la thế giới,

       Đừng mong t́m cho tới Thiên không;

              Lưới trời tuy rộng mênh mông,

Mải hào chẳng lọt, chí công luật Trời.

       Đấng Thượng-Đế giáng đời cứu khổ,

       Người không tu khó độ siêu thăng;

              Tuồng đời diễn tiến lăng xăng,

Xao tâm động ư khó phăng trở về.

       Tṛ danh lợi hoặc mê đă tránh,

       Cái vị quyền có hănh diện chi;

              Đă đem thân để tu tŕ,

T́m cho thấu đáo huyền vi Đạo mầu.

       Mới cứu độ kẻ sầu người thảm,

       Mới dắt d́u thoát cạm bẫy giăng;

              Nếu không giới luật chuẩn thằng,

Làm sao đem Đạo hóa hoằng độ nhơn.

       Đạo mới cứu giang sơn tổ quốc,

       Đạo là đường độc nhứt Trời ban;

              Khuyên ai sáng suốt mọi đàng,

Đừng quên cái Đạo khó toan lập thành.

            Tạm biệt chư hiền đệ hiền muội, ban ân chung tất cả, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh