Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

12.- PHƯƠNG PHÁP TU THÂN HÀNH ÐẠO

MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất thời mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Dậu (3-5-1969)

____________

Thi:

Tu tiến siêu sanh đến cõi Trời,

Lẽ đâu đắm tục mãi muôn đời,

Kiếp người là nấc thang gần nhứt,

Cố gắng bươn về chốn cựu ngôi.

QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần-Ðạo chào chư Thiên-mạng, mừng hiền-sĩ, hiền-muội đàn trung.

Hôm nay, Bần-Ðạo đến trần gian giờ nầy để giúp chư hiền-sĩ, hiền-muội một vài phương pháp tu thân hành Ðạo thích hợp với hoàn cảnh nhân sinh hiện tại. Miễn lễ, đàn trung đồng an tọa.

Chư hiền-sĩ, hiền-muội! Ðã có một dịp Bần-Ðạo dạy nơi đây về sự tu thân hành Ðạo.

Vẫn biết rằng Ðạo-lý pháp-môn vô lượng, dù con người có đầu thai chuyển kiếp hằng trăm ngàn lần cũng không làm sao nghiên cứu tìm hiểu hết các pháp-môn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có phương pháp nào để tu thân hành Ðạo, lập công hầu thành chánh quả. Dù muôn ngàn phương pháp chung qui cũng không có phương pháp nào dạy người đời cách xa hoàn cảnh nhân sinh hiện sống, và cũng không có phương pháp nào vượt quá sức con người.

Người có chí lập thân hành Ðạo, tu tánh luyện mạng, dốc lòng giải thoát, quyết đi đến điểm tận cùng của lẽ Ðạo, thì sớm hoặc muộn gì rồi cũng đến nơi đến chốn. Chỉ e ngại là tại người đời làm cho lấy có. Song song với sự tu thân giải thoát lại còn có tham vọng, địa vị, danh lợi, phú quí, đỉnh chung. Ðó là những nghiệp chướng kéo trì con người vào bánh xe luân hồi chuyển kiếp.

Ðể chư hiền-sĩ, hiền-muội có được ý thức tổng quát và thực hành một vài phương pháp sau đây trong đời tu thân hành Ðạo của mình, mỗi một nhân sinh đều có tam thế, đó là: quá khứ, hiện tại, và vị lai.

Những gì may rủi, vui buồn, tốt xấu, dễ khó ở kiếp hiện tại không những chỉ do nơi những quả lành của kiếp hiện tại gây dựng được mà thôi, những nợ nần vay mượn trong kiếp quá khứ vẫn còn cộng thêm. Người tu hành, lòng mong giải thoát ở kiếp lai sinh, thì ngay từ kiếp hiện tại phải kiện toàn mọi mặt để thanh toán nợ cũ, đừng vay mượn nợ mới, và phải gây dựng một số vốn liếng sự nghiệp cho kiếp lai sinh.

Thường thường trong hàng tu thân hành Ðạo hay gặp những trở ngại trên bước đường tu thân lập quả như khảo đảo về phần thể xác, gia đình hoạn nạn, họa gởi tai bay, phu thê tử tôn đau ốm, lâm cảnh túng thiếu cơ hàn, nợ nần đòi hỏi, thúc giục. Ðương trai giới hạnh đường lại vương mang bịnh hoạn có thể chẳng thâu dụng được trai giới, đến lương y bác sĩ đặt điều kiện ẩm thực theo khoa học hiện đại trái với luật giới trường trai, v.v... Ðó là những chướng ngại xảy đến làm ngăn trở bước đường tiến hóa cho đời giữ Ðạo. Tuy nhiên, không phải tất cả người nào trong giới tu hành cũng đều gặp việc không may như vậy. Sự may rủi ở đây là do người đời đặt tên theo sự nhận xét của mình. Phải nói cho đúng, những sự kiện xảy đến như vậy đều do tiền khiên còn đọng lại.

Như vậy, ngay từ bước đầu vào Ðạo, người tu thân nên nhớ 4 điểm sau đây để tạo điều kiện dễ dãi trên bước đường hành Ðạo:

Ðiểm thứ 1: HY SINH. Lòng hy sinh là hiến dâng tất cả những gì ích kỷ riêng của mình cho kẻ khác. Hy sinh từ việc nhỏ đến việc lớn. Thí dụ như: Hy sinh rượu thịt chè chén béo miệng ngon mồm, tránh giết hại loài vật đang cần sự sống. Hy sinh lời nói cay đắng đau khổ xấu hổ nhục nhã cho kẻ khác trong lúc trái ý, nóng giận bực bội. Hy sinh những tranh tụng làm tha nhân tán gia bại sản để đạt nguồn lợi bất chính cho lòng tham vọng nảy sanh. Hy sinh mọi lạc thú riêng tư ích kỷ xa hoa phung phí để giúp đỡ người đời trong lúc thiếu thuốc thiếu cơm màn trời chiếu đất. Có đức hy sinh là đã tạo được nhân lành quả tốt sẽ khấu trừ mọi nghiệp quả xấu tiền khiên trong khoảng đời quá khứ. Mỗi lần hy sinh ắt có sự níu trì giữa tánh ích kỷ và lòng vị tha. Nhưng cố gắng vượt qua được sẽ được phù trợ lại bằng khoan khoái tinh-thần, cõi lòng mát mẻ, trí tuệ hoát khai. Tiếp theo sự hy sinh luôn tác dụng của nó là phụng-sự.

Ðiểm thứ 2: ÐỘ ÐỜI. Phụng-sự nơi đây không phải nhằm chỉ riêng về khía cạnh vật-chất mà đặt nặng về tinh-thần trong câu tự giác giác tha, tìm mọi cách, tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội, đem giáo lý đạo-đức để bày giải thức tỉnh mọi người đời đi về đường đạo-lý. Sự độ đời nơi đây không phân biệt màu da chủng tộc gì hết. Cả nhân sinh hoặc chúng sinh đều do một nguồn gốc mà ra, do đức háo sinh của Thượng-Ðế mà có. Ðộ đời cũng là tạo được cái nhân lành ở phần âm chất.

Ðiểm thứ 3: CÔNG QUẢ. Công quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong phạm vi Chùa Thất, Hội Thánh, Tòa Thánh mà gọi là công quả cho Thiêng-Liêng để đổi lại phần cứu rỗi. Công quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh thế đạo, đem mọi hành động, cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống thường nhựt giữa con người và con người với nhau. Hãy đối xử với nhau cho phải tình nghĩa hiếu trung liêm sỉ chánh chơn. Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhựt, lo cho người tất là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình. Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về âm chất mà đó là nêu gương sáng đạo-đức cho kẻ khác cảm hóa mà làm theo.

Ðiểm thứ 4: LẬP VỊ. Lập vị nơi đây không có nghĩa là thiết lập mọi địa vị uy quyền tạm bợ nơi cõi vô thường nầy, mà cũng không phải lập cho mình có danh vào hàng Thiên-phong Chức-sắc để lãnh đạo một tôn-giáo. Lập vị nơi đây là bao gồm 3 lãnh vực vừa kể trên, đó là: Hy sinh, Ðộ đời, Công quả. Chỉ biết làm 3 điều đó trong vô tâm, không tham giận, không dụng ý, không cầu mong. Cõi lòng mở rộng như như, làm những điều cõi lòng thúc giục hợp với Thiên-lý. Ðó là tạo tất cả những nhân lành quả tốt. Càng nhiều nhân lành quả tốt, càng khiêm tốn nhân nhượng, khước từ mọi tiếng khen của người thế gian. Lập vị không phải cầu mong muốn tạo Tiên tác Phật, mà đương nhiên sự ấy phải đến, nghĩa là lòng chỉ mong lập công bồi đức hành Ðạo để giúp tay Thượng-Ðế, phụng sự Thiên-cơ với lòng vô tư, không lập vị hữu ý mà địa vị hoặc ngôi vị Thiêng-Liêng đã dành sẵn cho người đáng vị trí của nó.

Bần-Ðạo cũng nhắc lại một lần: Ðừng sợ e tu hành không đắc Ðạo, không đạt đến ngôi vị Phật Tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy. Bần-Ðạo mong rằng những phương pháp trên đây sẽ giúp chư hiền-sĩ, hiền-muội vững bước trên đường tu thân lập vị.

Thôi, Bần-Ðạo ban ơn chư hiền-sĩ hiền-muội được tinh tiến trên đường tu học. Bần-Ðạo xin giã từ. Thăng...    

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh