Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

08.- DIỆU LƯ CỦA CÁC CÂU KINH NHỰT TỤNG

Thiên Lư Đàn, Tuất thời 12 tháng 02 Kỷ Dậu (29-3-1969)

THI :

Thượng cảnh tiêu dao chẳng lụy phiền,
Non Bồng nước nhược thú thiên nhiên;
Lâm trần v́ bởi nguyên nhân khổ,
D́u dắt đem về cơi Phật Tiên.

        NHƯ-Ư ĐẠO-THOÀN CHƠN-NHƠN, Lăo chào mừng chư Thiên mạng, mừng hai cháu đại diện Vĩnh Nguyên Tự. Lăo hoan hỉ được hội diện chư Thiên mạng Cơ Quan, để rồi sẽ có th́ giờ đàm đạo. Lăo mời chư liệt vị và hai cháu đồng an tọa.

        Ngày xưa Lăo là một môn sinh trong Phật Đạo Minh Sư, nhưng đă luôn luôn t́m hiểu nghiên cứu phía Tiên Đạo và Thánh Đạo để giúp ḿnh ở phần mở mang kiến thức rộng răi. Có so sánh được giữa ba nền giáo lư mới thấy ḿnh sáng suốt nhận định đâu là chơn, đâu là giả, nẻo ngắn đường dài, lối quanh co, nơi khúc khuỷu, việc nào đáng làm, việc nào chẳng nên làm, việc nào nên làm thời gian sau mà không nên làm ở thời gian trước, và cũng có việc cần phải làm thinh. Nhưng sự làm thinh im lặng ấy không phải là không làm, mà trái lại, lúc làm thinh im lặng ấy lại làm việc rất nhiều và hiệu quả vô cùng.

        Cũng như đă thấy và hiểu, Thượng-Đế có nói ra một lời nào đâu, nhưng đă điều hành càn khôn vũ trụ, nhựt nguyệt tinh tú vận chuyển lưu hành theo nhứt luật thứ lớp tuần tự, trên cai quản ba mươi sáu cơi Trời, ba ngàn thế giới, dưới điều động bảy mươi hai quả địa cầu và bốn bộ châu lớn. Như câu kinh nhựt tụng có ghi rằng: "Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa, thị không thị sắc vô vi nhi dịch sử quần linh".

        C̣n việc mà từ xưa loài người thường mặc cảm rằng nếu có Trời Đất Thánh Thần Tiên Phật thiệt đi chăng nữa th́ thế giới loài người nào đâu có can hệ chi đến các thế giới ấy và cũng không bao giờ dám nghĩ hoặc không buồn suy nghĩ đến sự liên hệ giữa loài người và các Đấng ấy. Nhưng khi đọc được nhiều pho sách, tham luận về Lăo Giáo th́ những quan niệm xưa nay của loài người đều sai hết.

        Giữa loài người hay nói chung là chúng sinh cho đến càn khôn vũ trụ đều có liên hệ và rất liên hệ mật thiết với nhau vô cùng. V́ Đạo là sự sống của vạn vật, hay nói một cách khác, đạo là bản thể của vũ trụ, trong ấy có Phật Tiên Thánh Thần cùng muôn loài vạn vật.

        Đă nói là cùng chung chẳng khác nào một cơ thể. Cơ thể nhỏ là thí dụ của thú cầm hoặc của loài người, v.v. C̣n cơ thể lớn là vũ trụ. Nếu trong một bộ phận nào nhỏ nhứt của một cơ thể bị cảm giác đau, nhột, ngứa hoặc nóng lạnh tức th́ toàn cơ thể đều hay biết hoặc là khoái lạc, hoặc đau khổ đồng chung nhau.

        Nếu trong vũ trụ, một quốc gia nào có chiến tranh biến loạn th́ toàn thể đều chịu ảnh hưởng chung, từ sự buồn vui giận ghét cho đến sự liên hệ về kinh tế, quân sự, giao thông, vận tải . Do đó, là người tu học, đừng bao giờ nghĩ rằng việc ḿnh ḿnh biết, việc người người hay, họ khổ mặc họ, ḿnh lo bảo thủ chu toàn cho xong phận ḿnh là đủ.

        Ḷng Tạo Hóa bảo tồn vạn vật như hoặc c̣n hơn t́nh phụ mẫu đối với đoàn con. Do đó, có luật sinh trưởng và bảo tồn cũng như luật sinh trưởng thu tàng. Có vạn vật, trong đó có loài người là gần sự xét đoán nhứt con người. Con người được tạo đoan phải có đủ điều kiện để sống. Nếu sống mà tranh cạnh cấu xé nhau v́ ích kỷ ắt sẽ tiêu diệt. Do đó phải đặt ra ngành giáo huấn, từ văn chương, lễ nghĩa, đến đạo đức, bác ái vị tha để con người biết t́nh đoàn kết hỗ tương, tương thân tương trợ để bảo tồn cho nhau. Do đó, đă có Tam Giáo Đạo ra đời trong các thời kỳ để giáo dục quần sanh. Như trong câu kinh nhựt tụng có ghi "Tiên Thiên nhứt khí, diệu hóa tam thanh".

        Việc làm ở thế gian, dù trong một tổ chức nào, đời hoặc đạo, lớn hoặc nhỏ, khi đă thành h́nh, cần phải nuôi dưỡng và phát triển th́ tổ chức ấy mới có cơ hội kết quả tốt đẹp. Ví như ḍng sông nước chảy, từ thâm sơn đồng ruộng, suối rạch sông hồ, cho đến những khe lạch nhỏ, nước vẫn luân lưu cuộn chảy. Nếu v́ lư do nào đó, nước bị ngăn chặn ứ động trở lại lâu ngày, nước ấy thành ao tù hôi thúi. Những người dân dưới ḍng nước hoặc hai bên ḍng nước phải chịu khổ lụy.

        Đạo lư cũng vậy, Thượng Đế là chủ quyền điều động tất cả tạo hóa muôn loài vạn vật, từ nguyên nhân cho đến hóa nhân, thấp sanh hóa noăn đều phải có đạo lưu hành để trưởng dưỡng và tiến hóa. Nếu v́ một lư do nào đó, đạo pháp bị làm chậm trễ truyền bá, nhân loại nói chung, vạn vật nói riêng, đều bị ảnh hưởng tai hại vô cùng. Dù Thượng Đế có đủ quyền năng nhưng các cấp bộ cơ quan tổ chức đầu năo..v..v. bị tŕ trệ hoặc tắc nghẽn th́ Thượng Đế cũng đành rơi lệ cho số phận sanh linh. Ở câu kinh nhựt tụng có ghi : "Đạo pháp trường lưu, khai cửu thập nhị tào chi mê muội"

        Khi Thượng Đế đă tạo sanh con người ở thế gian rồi, điều cần nhứt là mở mang tâm chí cho họ biết từ tập thể, đoàn ngũ, bộ lạc đến tiểu quốc, mở mang ḷng thương đoàn ngũ họ trước. Đó là câu "quốc gia thủy tổ ".

        Biết rằng Đạo khai cốt là để cho vạn vật đồng tiến hóa đến chỗ tuyệt đích là hiệp nhứt cùng khối Đại Linh Quang. Khối Đại Linh Quang là đại thủy tổ. C̣n gia đ́nh quốc gia xă hội của mỗi giống là tiểu thủy tổ. Họ có thương bản thân họ, thương gia đ́nh họ, thương đoàn thể họ th́ mới nói đến thương quốc gia thủy tổ. C̣n những ai nói thương tổ quốc dân tộc mà phế bỏ gia đ́nh hoặc bản thân là người ấy nói hăo nói sai.

        Do đó, đạo lư pháp môn tuy vô lượng nhưng cũng tùy theo căn trí chúng sanh mà hướng dẫn họ lần lần từ thấp đến cao. Do đó mà lời nói đầu của Lăo là sự nói và việc làm phải lựa đúng thời đúng lúc đúng chỗ. Nếu trái lại, dầu ḿnh có thiết tha xây dựng, nhưng là phá hoại v́ phản tác dụng.

        T́nh thương ai ai cũng có. Rất đỗi hổ lang, cọp, gấu, sấu, sư tử, cũng vẫn có t́nh thương con và thương bầy, thương đồng loại của chúng. Một khi nó giết một con vật khác, tuy nói là dữ, nhưng v́ phải cần kiếm mồi cho con. Đó là loài thú. Chỉ có sanh hồn và giác hồn, c̣n loài người không được làm vậy, v́ con người đă được Thượng Đế ban cho linh hồn, tánh linh hơn vạn vật. T́nh thương ḿnh, thương nhà, thương nước phải cao cả, v́ ngoài ba t́nh thương đó lại c̣n t́nh thương nhân loại và t́nh thương chúng sanh nữa.

        Do đó, không phải dùng phương tiện giết chóc để bảo vệ t́nh thương khác, mà phải dùng các phương tiện giáo dân vi thiện, hoán ác thành nhân. Dầu sau cũng phải nhớ đề cao mối t́nh quốc gia dân tộc, khởi thủy do những dữ kiện vừa nêu.

        Nếu ai nói rằng ḿnh có những triết lư cao siêu, phương pháp tuyệt đối, đường lối siêu quần để xây dựng quốc gia dân tộc mà dùng những phương tiện tương tác tương tàn diệt chủng để đoạt cho kỳ được lư tưởng ấy, lịch sử loài người không thể chấp nhận điều ấy. Trong câu kinh nhựt tụng có ghi: "Khai nhân tâm tất bổn, thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung " . Cười! Cười!

        Lăo sẽ tùy nhiệm vụ mà hộ tŕ chư liệt vị trên đường hành đạo, Lăo xin giă từ tất cả, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh